Съобщения за медиите

Старейшина и сестра Беднар канят пълнолетните младежи да „искат, търсят, хлопат“, за да намират отговори на житейските въпроси

„Обещавам ви, че като (търсите отговори) с искреност и постоянство, според волята на Господ и избрания от Него момент, винаги ще можете да откривате отговори на вашите въпроси и тревогите в живота си“ – каза старейшина Дейвид А. Беднар от Кворума на дванадесетте апостоли.

Обща конференция, октомври 2021 г.

Насърчаваме ви да участвате в общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, която ще се проведе от 2 до 3 октомври 2021 г. Присъединете се към милиони хора по целия свят, за да чуете послания за Спасителя Исус Христос от живи пророци и апостоли.  

Октомврийска обща конференция 2021

Обръщение на президентството на област Източна Европа относно предстоящата обща конференция

С нарастването на случаите на COVID-19 един бивш помощник-историк на Църквата споделя уроци от миналото

След като случаите от COVID-19 започнаха да се увеличават по целия свят, а Първото президентство насърчи членовете да използват предпазни маски и да бъдат ваксинирани, историкът Ричард Е. Търли се обърна към Church News за уроците от миналото.

Първото президентство насърчава светиите от последните дни да носят защитни маски, когато е необходимо, и да се ваксинират срещу COVID-19

Исус Христос посещава древните жители на американския континент в сезон 4 на поредицата „Видеоматериали по Книгата на Мормон“

Скоро след разпъването на Исус Христос и Неговото Възкресение, жители на древна Америка разговаряли, когато „чуха глас, който като че идваше от небето“ и „гледаха… (откъде) идваше звукът“.

Първото президентство продължава провеждането на съботната вечерна сесия на общата конференция

Провеждането на тази сесия ще предостави възможност да бъдат преподавани повече евангелски теми, както и повече висши ръководители ще могат да говорят на конференцията

Колекцията за деца в Gospel Library позволява на децата да имат достъп до съдържание, направено специално за тях

Новият раздел, наречен Деца, може да бъде намерен в Публики в Gospel Library и дава възможност на децата да се занимават с истории, видеоклипове и интерактивни дейности.

Позицията на светиите от последните дни относно ваксинирането

В отговор на нарастващия брой запитвания към Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни за нейната позиция относно ваксинирането, публикуваме текста на официалното изявление на Първото президентство, най-висшето ръководно тяло на международната Църква, относно важността на ваксинирането и имунизирането срещу предотвратими...

Определени са датите за RootsTech Connect за 2022  г.

FamilySearch обяви, че RootsTech Connect за 2022 г. ще се проведе от 3 до 5 март 2022 г. като изцяло виртуално събитие за семейна история.