christmas-devotional-cover.JPG
Съобщения за медиите

Ръководители на Църквата споделят послания за мир и надежда по време на коледното духовно послание на Първото президентство, 2021 г.

Президент Хенри Б. Айринг казва, че коледният дух е „радостта, която идва от поклонението и любовта към Господ Исус Христос“.

Четирима ръководители от Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, заедно с Хора на Табернакъла при Храмовия площад, вдъхновиха в неделния ден членове на Църквата и нейни приятели по целия свят, с послания за мир и надежда по време на коледното духовно послание на Първото президентство, 2021 г.

Говорители бяха президент Хенри Б. Айринг, първи съветник в Първото президентство, старейшина Дейл Г. Ренлънд от Кворума на дванадесетте апостоли, старейшина У. Марк Басет от Седемдесетте и сестра Мишел Д. Крейг от общото президентство на Младите жени. Хорът на Табернакъла при Храмовия площад изпълни „Чухме, пеят ангели“, „Далечен Витлеем“, „В безрадостната зима“, „O Holy Night (О, свята нощ)“ и „Тиха нощ“.

Духовното събитие бе представено от Центъра за конференции на Храмовия площад. Следва обобщение на всяка от речите.

Президент Хенри Б. Айринг

Президент Айринг говори за духа на Рождество Христово. Той го описа като „радостта, която идва от поклонението и любовта към Господ Исус Христос“. Сподели, че ние чувстваме този дух, като изучаваме Писанията, които ни учат за естеството на Исус, както и като обичаме другите.

Президент Айринг прочете стих от Новия завет, в който се говори за ролята на Исус в Сътворението, за Неговото подчинение на волята на Отца и за учението на Исус да следваме Неговия пример за обич. Президент Айринг цитира стихове от Книгата на Мормон относно Единението на Христос и силата Му да ни помага при всякакви обстоятелства. Той използва и цитати от Учение и завети, за да илюстрира силата на молитвата и обещания от Бог мир:

„(Бог) знае как да ни помага да чувстваме мир сред несгодите, дори когато изпитанията продължават – каза президент Айринг. – Бог ще изпраща приятели, които подобно на ангели да бъдат до вас и да „ви поздравяват сърдечно и с отворени обятия“. Сърцата ни ще бъдат променяни към по-добро, докато устояваме на личните си изпитания чрез вяра в Него И чрез тази промяна, ние самите ще се превърнем в приятелите, които Господ може да изпраща като ангели за другите“.

Старейшина Дейл Г. Ренлънд

Старейшина Ренлънд сподели колко е важно да имаме знание за божествеността на Исус Христос. Той разказа как всяка бъдни вечер баща му прочитал 2-ра глава на Лука. След като прочитал стих 32, в който Симеон държи бебето Исус и Го нарича „(Божието) спасени(е)“, бащата на старейшина Ренлънд спирал и казвал: „Може да не съм имал възможността да държа малкото бебе Исус в ръцете си, но знам, точно както Симеон е знаел, че това бебе е Синът Божий, моят Спасител и Изкупител. Той съществува и живее“. След тези въздействащи думи, баща му поглеждал към всеки член от семейството и казвал с категорично кимване: „Вие също можете да узнаете това“.

Старейшина Ренлънд описа как на 11-годишна възраст той почувствал Бог да му казва, че Книгата на Мормон учи на истината. И чрез същата тази сила той знае, че Исус е Спасителят на света. Подобно знание, както се изрази той, е духовен дар, достъпен за всеки:

„Тази Коледа, помолете вашия Небесен Отец за духовния дар да осъзнаете живата реалност на Спасителя на света – каза старейшина Ренлънд. – Коледните празници представляват естествено и красиво време да изучавате Неговия живот и да се стремите да подражавате на Неговия характер и качества. Като правите това, ще можете също да узнаете, че Исус е Христос и Той е извършил Единение за вашите грехове“.

Старейшина У. Марк Басет

Старейшина Басет напомни на светиите от последните дни, че последователите на Исус Христос трябва да са миротворци:

„Това е наш заветен дълг – заяви старейшина Басет. – Вие и аз правим света по-добро място в стремежа си да бъдем миротворци – в домовете си, в конгрегациите си, в общностите си, по целия свят – чрез своята добрина, добри дела и думи – както на живо, така и виртуално. Нека с вярност „възвестя(ваме) мир“, като свидетелстваме за Него, на думи и на дела“.

Като използва думи от 2-ра глава на Лука, старейшина Басет насърчи членовете на Църквата да „разказва(т) посланието на мир относно това Дете“. Това е посланието, което мисионерите преподават на нашите близки и приятели, това е живото послание, което мисионерите на църковна служба споделят, служейки като Спасителя. Това е нашето послание, когато обичаме, споделяме и каним хората около нас да приемат от надеждата и мира, които намираме в благовестието за Исус Христос“.

Сестра Мишел Д. Крейг

Сестра Крейг сподели, че трябва да развиваме и споделяме личните си дарове, за да вдъхновяваме и служим на другите: „Някои от най-хубавите дарове са нашето време и таланти (без значение колко незначителни са те) – каза тя. – Вярвам, че тези дарове са свети“.

Цитирайки старейшина Марвин Дж. Аштън (1915 – 1994), сестра Крейг сподели, че даровете биват най-различни – в това число дарът да слушаме, да плачем, да мислим и да се молим.

„Вземете дара си да слушате с любов и посетете самотен приятел – каза тя. – Имате ли дар да избягвате раздорите и да бъдете разбрани? Тези дарове никога преди не са били така нужни – дарявайте ги на своето семейство, приятели и съседи. Кажете на страдащите духовно, че ги обичате и ги поканете край масата си. Преподайте вдъхновяващ урок. Напишете мила бележка. Събирайте другите и използвайте дара си да помагате и да изграждате Сион, и да изграждате хората около вас. Бог има нужда от всякакъв вид хора. Той е дал всякакви дарове, за да повдига Своите чеда. Не позволявайте на песента във вас да остава неизпята, прегръдката – спестена, прошката – задържана“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.