Съобщения за медиите

Коледно съобщение на Първото президентство за 2021 г.

Christmas-Bible-Video-Nativity-shepherds.jpeg
Christmas-Bible-Video-Nativity-shepherds.jpeg
2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни – президент Ръсел М. Нелсън, президент Далин Х. Оукс и президент Хенри Б. Айринг – отправиха следното коледно съобщение в петък, 26 ноември. То бе споделено по няколко комуникационни канала на Църквата:

Когато пеем „Тиха нощ“, ние знаем, че животът на това Бебе от Витлеем не започна там, нито приключи на Голгота. В една доземна сфера Исус бе предопределен от Своя Отец да бъде Месията, Христос, Спасителят и Изкупителят на цялото човечество. Той бе предопределен да извърши Единение за нас. Той беше наранен поради нашите престъпления и беше бит поради нашите беззакония (Исайя 53:5). Той дойде, за да направи реално безсмъртието, а вечният живот да стане възможност за всички, които някога ще живеят (вж. 1 Коринтяните 15:20–22; 3 Нефи 27:13–14).

През тези свещени коледни празници ние свидетелстваме, че нашият любящ Небесен Отец „толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ (Йоан 3:16).

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.