EasterMessageFP2024.jpeg
Съобщения за медиите

Великденско послание на Първото президентство

През тези великденски празници ви каним да размишлявате върху единителната жертва и славното Възкресение на Спасителя, които благославят всички нас.

Чрез нашия Изкупител Исус Христос ние получаваме следното послание на надежда: „В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света“ (Йоан 16:33). Спасителят обещава, че ако спазваме Неговите заповеди и обреди, ще имаме „мир в този свят и вечен живот в идния свят“ (Учение и завети 59:23).

Свидетелстваме, че Исус Христос е жив! „(Той) възкръсна“ (Матей 28:6). Благодарение на Него, можем да бъдем напътствани и укрепвани, докато носим бремето на земния живот. Чрез вярата ни в изкупителната жертва на Спасителя, оковите на греха не могат да ни задържат и житейските изпитания няма да имат трайна сила над нас. „Жилото на смъртта е погълнато в Христа“ (Мосия 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Първо президентство

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.