Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

188-ма полугодишна обща конференция

Всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са поканени да участват в 188-мата полугодишна обща конференция. Първото президентство, членове на Кворума на дванадесетта апостоли и общи служители на Църквата ще споделят напътстващи и вдъхновяващи послания в следните сесии:

Сесия за жените: за сестри на възраст 8 г. или повече – 6 октомври (събота) 2018 г., 18:00 ч. местно време.

Общи сесии: четири сесии за всички членове на Църквата - 6 и 7 октомври (събота и неделя) 2018 г., 10:00 ч. и 14:00 ч. местно време.

Начини за участване в конференцията от България

Може да гледате излъчването на живо в главната страница на Църквата LDS.org. На 13 и 14 октомври 2018 г. във всеки клон на Църквата в България ще имате възможността да гледате отново всяка една от сесиите с осигурен превод на български език. Всички сесии от общата конференцията ще бъдат записани и архивирани, за да можете да ги гледате отново на conference.lds.org. или прочетете в списание Лиахона.

Да се подготвим за конференцията

Конференцията ни предоставя възможност да получим лично откровение, докато слушаме съветите и напътствията на живите пророци. Задаването на въпроси ще ни помогне да се подготвим за конференцията и за получаването на такова откровение.

Научаването на повече за висшите ръководители на Църквата може също да ни помогне да разберем техните послания.

Да поканим други

Хора от други религии също са поканени да участват в общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Членовете са насърчавани да канят други хора лично или чрез социалните мрежи.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.