Съобщения за медиите

187-ма годишна обща конференция

Всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) са поканени да участват в 187-мата годишна обща конференция, която  ще се състои на 25 март, 1-2 април 2017 г.

Членовете на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли, както и други ръководители на Църквата, ще изнесат своите вдъхновяващи и напътстващи речи по време на следните сесии:

Сесия за жените: сесия за сестри на възраст 8 г. или повече – 25 март 2017 г., 18:00 ч. (местно време)

Сесия на свещеничеството: сесия за всички носители на свещеничеството, 1 април 2017 г. (събота), 18:00 ч. (местно време)

Общи сесии: четири сесии за всички членове на Църквата, 1-2 април 2017 г. (събота и неделя), 10:00 ч. и 14:00 ч. (местно време)

Начини за участване в конференцията от България

Може да гледате излъчването на живо в главната страница на Църквата LDS.org. На 1, 8 и 9 април 2017 г. във всеки клон на Църквата в България ще имате възможността да гледате отново всяка една от сесиите с осигурен превод на български език. Всички сесии от общата конференцията ще бъдат записани и архивирани, за да можете да ги гледате отново на conference.lds.org. или прочетете в списание Лиахона.

Да се подготвим за конференцията

Конференцията ни предоставя възможност да получим лично откровение, докато слушаме съветите и напътствията на живите пророци. Задаването на въпроси ще ни помогне да се подготвим за конференцията и за получаването на такова откровение.

Също така можем да се подготвим като научим повече за живота на нашите ръководители.

Да поканим други

Хора от други религии също са поканени да участват в общата конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Членовете на Църквата са насърчавани да канят други хора лично или чрез социалните мрежи.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.