Тема

Често задавани въпроси

1.   Практикуват ли мормоните полигамия?

В САЩ и по света живеят над 14 милиона мормони, като нито един от тях не е полигамен. Практикуването на полигамия е строго забранено в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Като цяло брачният стандарт на Църквата е бил винаги моногамен, както е изложено в Книгата на Мормон ( Яков, глава 2, стих 27 ).  Полигамията е била част от нашето минало в продължение на около 50 г. през 19 век. Но тя не е част от нашето настояще. Полигамията е официално преустановена през 1890 г. — преди 118 г. Хората, които практикуват полигамия днес нямат нищо общо с Църквата.

2.   Какво вярват мормоните за Бог?

В Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни Бог често се споменава като Небесен Отец, защото Той е Баща на всички човешки духове и те са създадени по Негов образ (Битие 1:27). Това е подходящо наименование за Бог, Който е добър и справедлив, мъдър и всемогъщ. Бог Отец, Неговият син, Исус Христос, и Светият Дух съставляват Божеството или Троицата за мормоните.

3.   Какво се случва в мормонските храмове?

Храмовете не са места за редовно неделно богослужение на членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Поради святостта на храмовете, само на членове на Църквата, които са достойни, се позволява да влизат в храмовете. Основната цел на храмовата работа е да „запечата” или свърже заедно семействата, като така се очаква семейните взаимоотношения да продължат след смъртта. Същите храмови обреди могат да бъдат изпълнени за починали хора. Няма подобни храмови практики в други християнски църкви.

4.   Вярват ли мормоните в Библията?

Църквата почитат Библията като Божие слово, свещена книга с Писания. Светиите от последните дни ценят високо нейните учения и изучават нейната божествена мъдрост през целия си живот. Нещо повече, през време на богослужения по Библията се преподава и се води обсъждане.  Допълнителни Писания— Книгата на Мормон, Учение и Завети и Скъпоценен Бисер—подсилват и затвърждават Божиите учения чрез допълнителни свидетели и дават вълнуващи описания на личните преживявания, които редица хора са имали с Исус Христос. Според един апостол на Църквата на име М. Ръсел Балард, „Книгата на Мормон нито размива, нито засенчва, нито омаловажава Библията. Точно обратното, тя я разширява, продължава и подсилва”.

5.   Християни ли са мормоните?

Исус Христос заема централно място в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, която носи Неговото име. Всяка молитва в дома и всяка проповед в събранията завършва в името на Исус Христос. Символите на причастието, които се вземат всяка седмица по време на богослужение, са символ на Неговото Единение. Единителната жертва на Христос заплаща цената на греха за всички хора при условие на лично покаяние. Неговата жертва също позволява на човечеството да бъде възкресено за безсмъртие.

6.   Каква е позицията на Църквата по отношение на расовите взаимоотношения?

Евангелието е за всички хора. Хора от всички етнически групи винаги са били добре дошли в Църквата, били са покръствани за членове, проповядвали са от амвона и са отправяли молитви в конгрегациите.  Макар никога да не е имало политика на расово разделени конгрегации в Църквата, в миналото мъжете от африкански произход не са били ръкополагани в санове на свещеничеството.  Това се променя през юни 1978 г. и веднага след това започна ръкополагането на активни мъже от африкански произход в санове на свещеничеството по целия свят.  През 2006 г. тогавашният президент на Църквата Гордън Б. Хинкли заявява, че „никой човек, който отправя презрителни забележки към хора от друга раса, не може да се счита истински ученик на Христос. Нито може да се счита, че живее в хармония с ученията на Църквата.  Нека всички осъзнаем, че всеки един от нас е син или дъщеря на нашия Отец в Небесата, Който обича всички Свои деца”.

7.   Какво могат да вършат жените мормони в Църквата?

Жените играят съществена роля в дейността на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Макар жените да не се ръкополагат за свещеници в Църквата, и съответно не участват в ритуали като благославяне на причастието и кръщение, те служат на ръководни постове, като мисионерки и учителки и редовно проповядват от амвона и казват молитви при богослужения в конгрегациите.

8.   Защо Църквата изпраща мисионери?

Мисионерската дейност на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се основава мисионерския модел в Новия завет, като мисионерите служат по двама, преподават Евангелието и кръщават повярвалите в името на Исус Христос (вж. например дейността на Петър и Иоан в книгата Деянията на апостолите). Повече от 52 000 мисионера на възраст под 25 г. отслужат мисии за Църквата в почти 350 мисии по целия свят. Мисионерската дейност е доброволна и мисионерите сами заплащат разходите за мисията си. Те получават своето назначение от централата на Църквата и се изпращат само в страни, където правителствата са разрешили на Църквата да изпълнява дейността си. В някои части на света мисионери се изпращат само да отслужат хуманитарни или други специализирани мисии. 

9.   Какъв е мормонският възглед за целта на живота?

За светиите от последните дни на човешкия живот се гледа в перспективата на голям период време, простиращ се от доземния живот, при който духовете на цялото човечество са живели с Небесния Отец, до бъдещия живот в Неговото присъствие, където се радваме на безпределен растеж, учение и усъвършенстване. Животът на Земята се счита за състояние, в което мъжете и жените биват изпитвани и където те придобиват опит, който не може да бъде получен никъде другаде. Бог знаел, че хората ще допускат грешки и затова е изпратил Спасител, Исус Христос, Който да вземе върху Си греховете на света. За членовете на Църквата, физическата смърт на земята не е край, а е начало на следващата стъпка в Божия план за Неговите деца.

10.  Защо мормоните не пушат и не пият алкохол?

Здравният закон на светиите от последните дни се основава на Словото на мъдростта, едно откровение от 1833 г., което описва храни, които са здравословни и вещества, които не са добри за човешкото тяло. Така алкохолът, тютюна, черния и зеления чай, кафето и незаконните наркотици са забранени поради тяхното пристрастяващо и вредно въздействие.  Едно 14-годишно проучване от Университета на Калифорния – Лос Анжелис, завършило през 1997 г. и проследило процента на смъртност и здравните практики на 10 000 члена на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в Калифорния, показва, че спазващите здравния закон членове на Църквата се радват на най-нисък процент на смъртност от рак и сърдечно-съдови заболявания в САЩ и на продължителност на живота с 8 до 11 г. по-висока от средната за белокожото население в САЩ.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.