Съобщения за медиите

Църквата участва в конференция по случай международния ден на културно-художественото наследство


 

На 18 април 2019 г. Красимир Коларов - председател на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни в България, направи презентация по време на национална конференция на тема: „Пролетта в празничния обреден календар – традиция и модерност“, организирана от преподаватели и студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии /УниБИТ/. По този начин бе отбелязан международния ден на културно-художественото наследство. На конференцията присъстваха и петнадесет мисионери от Църквата.

Президент Коларов запозна аудиторията със структурата на изграждане на Църквата, изясни някои погрешни представи за нейната същност, говори за неплатената и доброволна служба на членовете й. Особено силно впечатление на гостите направи филмът за новопостроения храм на Църквата в Рим. Зрителите имаха възможност да се насладят на красотата и величието му отвън и отвътре, на символиката на архитектурните форми: овалът, който напомня, че Господният път е един вечен кръг; кръщелният купел в залата за кръщение, поставен върху дванадесет вола, които представляват дванадесетте племена на Израил; срещуположно разположените огледала в залата за запечатване, които многократно отразяват образите и символизират вечността на брака и семейството; осветителното тяло във фоайето с формата на маслиново дърво, което припомня Гетсиманската градина – святото място на Единението на Спасителя; бялото облекло на участниците, което създава усещане за единство и равенство пред Бога.

Зрителите добиха представа за смисъла на ритуалите и обредите, които се извършват в храма, за смисъла на заветите, които хората сключват с Бога и за целта и смисъла на земния ни живот.

 

В следващата секция от конференцията Велина Минева от Историческия музей в град Ихтиман разказа за традициите и символиката у нас и по света в изографисването на великденски яйца. Тя показа на участниците техника за работа с горещ цветен парафин. Мисионерите от Църквата, заедно със студенти от УниБИТ и други гости, изработиха разнообразни, прекрасни многоцветни великденски яйца.

Този празник на културно-художественото наследство създаде нови запознанства и бъдещи приятелски връзки.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.