Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Църквата осигурява допълнителни насоки за безопасно увеличаване на активността по време на COVID-19

Седмичните богослужения в сградите за събрания могат да се възобновят след одобрение от областното президентство на Източна Европа

Първото президентство на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни предоставя актуализирани насоки в помощ на ръководителите и членовете на Църквата по целия свят безопасно да увеличават духовната си ангажираност и други дейности по време на пандемията от COVID-19.

Областните президентства, под ръководството на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли, имат задачата да одобряват събрания и дейности в своите области. В писмото на Първото президентство се посочва, че от ноември 2020 г. конференциите на кол могат да се провеждат виртуално или при внимателно спазване на социална дистанция. В приложение към писмото се казва, че седмичното богослужение може да се възобнови веднага, в зависимост от местните условия.

В писмото на Първото президентство се посочва, че от ноември 2020 г. конференциите на кол могат да се провеждат виртуално или при внимателно спазване на социална дистанция. В приложение към писмото се казва, че седмичното богослужение може да се възобнови веднага, в зависимост от местните условия.

В трудни времена“, се казва в приложението, „учениците на Исус Христос продължават да Го следват, като участват в Неговото дело по спасението и възвисяването“. Това дело напредва при всякакви обстоятелства. Тъй като местните условия са различни, приложението включва четири ключови принципа, в помощ на местните ръководители и членове да ръководят най-добре Църквата. Тези принципи, както и тяхното приложение са дадени по-долу.


Благодарни сме за вдъхновените модели на служение и ориентираните към дома, подкрепяни от Църквата усилия, които позволяват на Господното дело да напредва в настоящите условия“ – казва Първото президентство.

Спомняйте си за членовете по име и ги подхранвайте духовно (вж. Мороний 6:4–5)

Събранията на президентството и съвета на възрастните и младежите могат да се провеждат виртуално или на живо при мерки за безопасност, когато местните условия го позволяват.

Укрепвайте членовете и им помагайте да носят тегобите си (вж. Мосия 18: 1–11; Учение и завети 20:47, 59)

Ръководителите могат да продължават едновременно да служат и да провеждат свързани със служението интервюта. Също така, използвайки безопасни практики и под ръководството на своя епископ, те могат редовно да отслужват причастието в домовете на хората, желаещи да го получават.

Подкрепяйте се взаимно и се сплотявайте посредством дейности (вж. Мосия 18:21; Учение и завети 121:9)

Събрания, дейности и проекти за служба на младежите могат да се провеждат виртуално или на живо при мерки за безопасност, когато местните обстоятелства го позволяват. Тези правила са за неделите или другите дни. Ръководителите се насърчават да помагат на младежите да се сближават и израстват чрез новата програма на Църквата за деца и младежи. Ръководителите с по-малки деца край себе си могат да продължат да използват ресурсите за Неделното училище за деца.

Събирайте членовете заедно често да постят и да се молят за благосъстоянието на душите си (вж. Алма 6:6; Мороний 6:6)

В зависимост от местните условия и под надзора на епископа, седмичните събрания за причастие могат да се провеждат виртуално, на живо при мерки за безопасност или чрез излъчвания на живо и виртуални излъчвания. Излъчванията не трябва да се записват. Ръководителите трябва също да подкрепят светии от последните дни, нуждаещи се да продължат поклонението си у дома.

Тъй като по време на излъчване е невъзможно да се взема от причастието, ръководителите се насърчават да планират непрекъснато излъчване. Това може да стане чрез започване на излъчването преди или след отслужването на причастието.

Църковните ръководители желаят колкото може повече светии от последните дни да имат възможността да получат Причастието на Господната вечеря – лично и от упълномощени носители на свещеничеството.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.