Съобщения за медиите

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни проведе духовна дискусия

 

На 04 март 2018 г. в сградата на клон София на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни (мормони) се проведе Вечер край огнище (духовна дискусия) на тема „Силата на Книгата на Мормон да променя живота“. Събитието се излъчи на живо до всички сгради за събрания на Църквата в цялата страна. Водещи бяха семейство Алексиеви от клон София.

Участниците имаха за задача да свидетелстват за истинността на Книгата на Мормон като още едно свидетелство за Исус Христос и да участват в дискусия, отговаряйки на въпроси по темата. Ето в обобщен вид някои от техните мнения:

- Всеки един от нас е отговорен за своето собствено изучаване на Евангелието и за своето духовно израстване. Светите писания са написани, за да ни научат на  определени принципи.

- Когато искаме Бог да ни говори, съветва и напътства, трябва да изследваме Светите писания, в които се намират Неговите слова, предадени ни чрез пророци. Така Той ни учи, докато се вслушваме в нашепванията на Светия Дух.

 - Ако искаме да избегнем нечестията на света, трябва да подхранваме ума си с духовни неща като четем ежедневно от Книгата на Мормон. Човек няма как да постъпва неправилно, ако чете и разбира Книгата на Мормон. Тази книга дава сила на човека да бъде свободен.

- Книгата на Мормон е писана чрез Светия Дух, тя говори на нашия дух.

- Книгата на Мормон разширява разбиранията ни за ученията за спасението и възвисяването.

- Явяването на Исус Христос на хората от Американския континент (3 Нефи 11) е подобие на начина, по който ще се яви по време на Второто пришествие; в тази книга се съдържа пълното описание на Плана за спасение; 1 Нефи 1:2 посочва езика, на който е писана тази книга, който е и езикът на Библията.

- Книгата на Мормон е написана на хартия за всички читатели, но тя работи лично за всеки един от нас. Принципите и ученията, записани в нея, ще ни ръководят, когато ги прилагаме в живота си.

- Всички ние искаме да имаме щастливи и успешни семейства. За да се постигне това е необходимо Евангелието да се изучава семейно всеки ден, семейството да се събира сутрин и вечер за семейна молитва, да се посещават семейно църковните събрания в неделя, да се води семейно родословие... , защото семейството е най-важната единица в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

А ето и имената на участниците (на снимката отляво надясно) и техни любими стихове от Книгата на Мормон:

Красимир Коларов, клон София - икономист МИО;         3 Нефи 11:5

Цветина Петрова, клон София - студентка;                        1 Не 15:24

Теодор Касабов, клон Бургас - музикант;                            Алма 31:5

Богдан Мирчев, клон Пловдив - студент;                           Мосия 8:18

Алцек Алексиев - водещ на събитието;                               Еламан 5:12

Миглена Алексиева - помощник-водещ;                             Мосия 14:5

Ивелин Иванов, клон Русе - ученик;                                    Алма 30:34

Величка Българска, клон Благоевград - юрист, писател; Мороний 10:5-10

Таня Денева, група Хасково – учител                                  Енос 1:5;7-8

Елена Щилянова,  клон Стара Загора - пенсионер;           3 Нефи 11:7

Пламен Пенев, клон София - магистър по електротехника   Алма 32

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.