Тема

Учение и Завети

Том Свято писание на светиите от последните дни, съдържащо основно подборка от откровения, дадени на Джозеф Смит.

Вж. също пълния текст на Учение и Завети.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.