Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Събранията на членове на Църквата временно се преустановяват по целия свят

Първото Президентство и Кворумът на Дванадесетте Апостоли на Църквата на Исус Христос на Светиите от Последните Дни изпрати следното писмо на 12 март 2020 г. до членове на Църквата по целия свят.

Скъпи братя и сестри:

Както обещахме в нашето писмо от 11 март 2020 г., продължаваме да следим променящите се обстоятелства, свързани с разпространението на вируса COVID-19 по света. Взехме предвид съвета на местните ръководители на Църквата, държавни служители и медицински специалисти и търсихме Господното напътствие по отношение на тези въпроси. Сега предоставяме следните обновени насоки.

Влизайки в сила незабавно, временно се отлагат всички обществени събирания на членове на Църквата по света, до получаването на по-нататъшни указания. Това се отнася за:

  • конференции на кол, конференции за ръководители и други големи събирания.

  • всички обществени служби за богослужение, включително и събранието за причастие.

  • дейности на ниво клон, район и кол.

Където е възможно, провеждайте всички важни събрания на ръководители чрез различните видове технологии. Всички конкретни въпроси могат да бъдат отправяни към местните свещенически ръководители. Допълнително ще бъдат предоставяни напътствия, свързани с други въпроси.

Епископите ще се съветват със своите президенти на кол как да бъде отслужвано причастието за членовете поне веднъж месечно.

Насърчаваме членовете в техните усилия да си служат едни на други. Трябва да следваме примера на Спасителя да благославяме и въздигаме околните.

Даваме свидетелство за любовта на Господ особено през този период на несигурност. Той ще ви благославя да чувствате радост, докато давате най-доброто от себе си да живеете според Евангелието на Исус Христос при всички обстоятелства.


 

Искрено ваши,

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.