Тема

Семинар

Семинарът е 4-годишна образователна програма за ученици от гимназията. В него могат да участват юноши от всички вероизповедания.

В продължение на една учебна година учениците изучават по една от следните книги с Писания: Стария завет, Новия завет, Книгата на Мормон, Учения и Завети. Когато учениците завършат Семинара, те са изучили четирите книги.

В населени места с много членове на Църквата, учениците посещават семинар по време на учебните занятия, в специално определени часове. В други части на света учениците посещават семинар преди започване или след завършване на стандартните учебни занимания. В случаи когато учениците живеят на големи разстояния, или има малко ученици членове на Църквата, е възможно завършване на 4-годишната програма чрез програма за обучение у дома.

Занятията се провеждат както от преподаватели на пълен работен ден, така и от доброволци. Общо по света приблизително 350 000 ученици посещават семинара.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.