Тема

Свещеник

Отговорен сан в Аароновото свещеничество, обикновено даван на млади мъже на възраст от 16 до 18 г. и мъже нови членове на Църквата. Свещениците казват молитвите за благославяне на причастието, което се раздава на членове н Църквата на неделното богослужение. С разрешението на местните свещенически ръководители, те също могат да изпълняват кръщения.

В местните конгрегации свещениците са организирани в малки групи, наречени кворуми. Членовете на кворумите си помагат един на друг в развиването на ръководни умения и в службата на другите, стараейки се да следват Исус Христос.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.