Съобщения за медиите

Ръководителите насърчават жените да бъдат вярна, обединяваща сила, която ще променя света

Първото президентство и висшите служители на Църквата споделят вдъхновени послания по време на сесията на жените на конференцията

 

„Вие не само имате числеността, но и духовната сила да промените света. Наблюдавах ви как правите това през тази пандемия. … Вие отново доказахте, че сте буквално смелите воини на Израил!“

Изявления като тези от президент Ръсел М. Нелсън към жените от Църквата бяха споделени по време на сесията на жените от общата конференция за жени и млади жени на 11 или повече години в събота, 3 октомври.

Президент Нелсън добавя: „Сестри, всички вие сте истински герои! Удивлявам се на вашата сила и вяра. Показахте, че при трудни обстоятелства вие смело продължавате.

Вие не само имате числеността, но и духовната сила да промените света“. — Президент Ръсел М. Нелсън

Признавайки трудните времена, в които живеем, президент Нелсън насърчи жените да приемат бъдещето с вяра, като се стремят да стават по-подготвени материално, духовно и емоционално.

„Обещавам, че ако създаваме защитени места, подготвяме ума си да бъдем предани на Бог и никога не спираме да се подготвяме, Бог ще ни благославя – свидетелства президент Нелсън. – Той ще „ни избави; да, дотолкова, че словата, които Той (ще) изрече, (ще) изпълн(ят) с мир душите ни, (ще ни дадат) голяма вяра и (ще) ни накара(т) да (можем да) се надяваме на Него за нашето избавление“ (Алма 58:11).

Изграждане на единство с другите

Сестра Шарън Юбанк също говори за силата, която притежават жените да „премахва(т) предразсъдъците и да град(ят) единство“ и покани жените на завета да „бъд(ат) част от колективна сила, която променя света и го прави по-добър“.

„Жените в тази Църква имат неограничен потенциал да променят обществото“ – сподели първата съветничка в Общото президентство на Обществото за взаимопомощ. Но тази промяна ще се случи „не толкова чрез активизъм, колкото чрез активни опити всеки ден да се разбираме един друг“.

Тя сподели, че усещането за единство, въпреки различията, се създава първо, като имаме милост, не съдим и не позволяваме „думите ни да нараняват“. Второ, жените могат да се стремят да знаят, че усилията им са в хармония с другите, че всеки е еднакво ценен и всеки се приспособява „към нуждите и възможностите на останалите“. И трето, те могат да се възползват от Господната сила, като предлагат същата милост на другите, която търсят за себе си.

Дерзайте!“

Президент Далин Х. Оукс, първи съветник в Първото президентство, окуражи жените „да не се отчайва(т), но да дерза(ят)“, уверявайки ги, че „Господ изпитва специална обич и загриженост към скъпоценните Си дъщери. Той знае какво искате, от какво се нуждаете и от какво се боите. Господ е всесилен. Уповавайте се на Него“.

Господните обещания за благословии и радост след скърби — намиращи се в Учение и завети и „дадени насред преследвания и лични трагедии“ на светиите през ранните години на Църквата — „се отнасят за всяка от вас в трудностите ви днес“ – казва старейшина Оукс.

„Непоклатима вяра“ в „неограничената сила в учението за възстановеното Евангелие на Исус Христос“ ще води жените, ще им носи радост, ще просветлява умовете им и ще дава сила и увереност на действията им. Той сподели, че разбирайки и съобразявайки живота си с това учение, в съчетание с покаянието, жените „могат да дерза(ят), като продължа(ват) по пътя към вечната (им) цел – възвисяване и завръщане при любящите (им) небесни родители“.

Имайте вяра, че Единението поправя счупеното в нас

Тази година светът се изправи пред много неочаквани бедствия, включително пандемия, засягаща милиони. Според сестра Кристина Б. Франко тези събития „са накарали хората да се чувстват безпомощни, отчаяни и съкрушени, чудейки се дали животът им ще бъде някога както преди“.

Втората съветничка в Общото президентство на Неделното училище за деца напомни на жените, че „когато идваме при Исус Христос, като упражняваме вяра в Него, покайваме се и сключваме и спазваме завети, счупеното в нас, независимо от причината, може да бъде възстановено“.

Цитирайки doctrinal resource от ChurchofJesusChrist.org, тя каза: „Да имаме вяра в Исус Христос означава да се уповаваме напълно на Hего – да вярваме в безкрайната Му мощ… и любов. Това включва вяра и в ученията Му. Това значи да вярвате, че дори и да не разбирате всички неща, Той разбира“.

Сестра Франко завърши със свидетелството си, че „ако се обръщаме към (Исус Христос), Той ще ни изцелява и ще поправя счупеното в нас“.

Промяна към по-добро

Сестра Беки Крейвън, втора съветничка в Общото президентство на Младите жени заяви, че благодарение на Исус Христос, жените могат да променят навиците си, да пренасочват мислите си и да усъвършенстват характера си, за да стават по-подобни на Него.

„Исус Христос ни е предоставил един непрекъснат модел за промяна. Той ни кани да упражняваме вяра в Него, което ни вдъхновява да се покайваме – „които вяра и покаяние извършиха промяна в сърцата“ (Еламан 15:7). Като се покайваме и отправяме сърцата си към Него, ние развиваме по-голямо желание да сключваме свещени завети и да устоим до края. „Да устоим до края означава да се променяме до края“ – споделя тя.

Тя добавя: „Малки, но постоянни, преднамерените промени ще ни помагат да ставаме по-добри“, както и силата на Единението, Светия Дух, свещенически благословии, молитви, пост, посещението на храма и подкрепата на доверени членове на семейството, ръководители и приятели. „Спасителят може да ви помогне да се излекувате и промените, докато сте заобиколени от тези, които ви обичат“ – споделя тя.

Подгответе се за Второто пришествие

Президент Хенри Б. Айринг, втори съветник в Първото президентство, споделя, че жените ще играят основна роля в изграждането на общество на Сион, като това в града на Енох, (вж. Моисей 7:19) преди Второто пришествие на Спасителя, Исус Христос.

„Вие, сестри, дъщерите ви, внучките ви и жените, които сте отгледали, ще бъдете в основата на създаването на това общество от хора, които ще се обединят в славен съюз със Спасителя. Вие ще играете съществена роля в събирането на Израил и в създаването на народа на Сион, който ще живее в мир в Новият Йерусалим“.

Президент Айринг каза, че жените имат „способността да потушават раздорите и да подпомагат праведността чрез обичта си към Бог и пораждайки любов към Бог у хората, на които служат“. Техният „духовен потенциал да се грижат за ближните си и да ги насочват към любовта и чистотата“ и това да имат милосърдие ще ги подготви да живеят заедно в общество на Сион, споделя той.

„Именно вярата в Христос и цялостният ефект от безпределното Му Единение ще подготвят вас и хората, които обичате и на които служите, за превъзходния дар да живеете в тази общност на дългоочаквания и обещан Сион. Там ще бъдете сестри в Сион, обичани лично от Господ и от хората, които сте благославяли“.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.