Тема

Първото Президентство

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни се ръководи от 15 апостоли, които се считат също за пророци, гледачи и откровители. Човекът, който най-дълго време е бил апостол, е президент на Църквата и той избира чрез вдъхновение двама други апостоли за свои съветници. Тримата действат като Първото президентство, което е най-висшето ръководно тяло на Църквата. (За информация относно другите 12 апостола, вж. Кворума на дванадесетте апостоли, който представлява следващото ръководно тяло на Църквата.)

Членовете на Първото Президентство са специални свидетели за Исус Христос, призовани да проповядват и свидетелстват за Него по целия свят. Те пътуват често, като се обръщат към големи групи от членове и интересуващи се нечленове и ги окуражават, като също така се срещат с местни ръководители.

Когато не пътуват, членовете на Първото Президентство се съветват помежду си и с други висши Църковни ръководители за неща, които засягат Църквата по целия свят, като например мисионерската работа, строежа на храмове, духовното и материално благосъстояние и много други теми.

Президент Томас С. Монсън, Президент Хенри Б. Айринг и Президент Дитер Ф. Ухтдорф са в състава Първото Президентство.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.