Mormon Newsroom
Последни новини

Пророкът представя нова прокламация към света: „Възстановяването на пълнотата на Евангелието на Исус Христос“

По време на неделната сутрешна сесия на 190-ата годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни президент Ръсел М. Нелсън представи прокламация по повод двестагодишнината от Първото видение на Джозеф Смит.

Озаглавен „Възстановяването на пълнотата на Евангелието на Исус Христос: Прокламация към света по случай двестагодишнината“, този документ очертава основни вярвания на светиите от последните дни. Те включват върховната роля на Исус Христос за спасението, божествения произход на дадените на Джозеф Смит откровения и Книгата на Мормон, уникалната мисия на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и продължаващото Възстановяване, започнало с Първото видение, при което Джозеф Смит вижда Божеството през 1820 г. Прокламацията съдържа покана към хората навсякъде да узнаят за себе си, че Бог говори и че това Възстановяване на истини се случва, за да им помага да се подготвят за Второто пришествие на Исус Христос.


Президент Нелсън представи и прочете прокламацията (написана от членовете на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли) чрез видео, предварително записано в Свещената горичка в Палмира, Ню Йорк. Горичката е мястото на Първото видение, при което Джозеф Смит вижда Бог Отец и Исус Христос.

Президент Нелсън каза, че вместо да се издигне физически паметник за отбелязване на този специален момент от историята на Църквата, членовете на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли са били вдъхновени да създадат „паметник от думи, тържествена и свещена прокламация, написана, не за да бъде издълбана на „плочи от камък“, а написана на „плочи(те) от плът“ на всички човешки сърца“ (2 Коринтяните 3:3)“.

След прочитането на прокламацията президент Нелсън води световната конгрегация по време на възгласа Осанна. Този възглас има библейски корени и е отправян още от ранните дни на Църквата. Той е начин, по който светиите от последните дни изразяват почит и славят Бог Отец и Неговия Син Исус Христос. Това е нещо забележително, което се случва, докато Църквата отбелязва двестагодишнината от Първото видение, при което Джозеф Смит вижда Божеството.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.