Тема

Пророк

Човек, определен от Бог да бъде Негов говорител, учител, откровител и свидетел за евангелските истини. Президентът на Църквата е пророк, такива са и апостолите.

Съвременните апостоли и пророци са отличителна характеристика на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Членовете на Църквата считат старшите й ръководители — Джозеф Смит, Бригъм Йънг и президентите на Църквата след тях за Божии пророци — точно както считат Авраам, Моисей, Исаия и апостолите по времето на Исус Христос за такива.  Томас С. Монсън е настоящият президент и пророк на Църквата.

Членовете ярват, че Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е едно възстановяване на първоначалната Църква, организиана от Исус Христос през Неговия земен живот. Това възстановяване включва живи пророци и апостоли.

Чрез съвременните пророци се дават продължаващото откровение и допълнителните Писания.  Джозеф Смит е може би най-известен със своя превод на Книгата на Мормон: Още едно свидетелство за Исус Христос и за полагането на основите на Църквата през 19-ти век. Всеки един от следващите президенти на Църквата е дал своя характерен принос.

Вярата в стоящите начело на Църквата пророци и апостоли не означава, че членовете сляпо следват своите ръководители. Докато пророкът на Бог получава откровение и вдъхновение да ръководи Църквата като цяло, откровението се получава на всяко ниво, включително от ръководители на конгрегации и отделни семейства и членове. Всъщност от отделните членове се очаква да търсят този вид божествено напътствие, за да им помогне в собствения им живот, в техните отговорности в Църквата и дори в материалните начинания, включително тяхната работа. От членовете също се очаква с молитва да търсят собствено „свидетелство” или убеденост, че принципите, на които техните ръководители ги учат, са правилни.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.