Официално изявление

Църквата обявява ново равновесие между преподаването на Евангелието у дома и в Църквата

Ръсел М. Нелсън, президентът на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, откри 188-ата полугодишна обща конференция на вярата, като обяви „ново равновесие и свързаност между преподаването на Евангелието у дома и в Църквата“. Той каза, че това е част от усилия за „укрепване на семействата и отделните членовете чрез съсредоточен върху дома и подкрепян в събранията план за изучаване на учението, укрепване на вярата и подхранване на личното поклонение“.


Той продължи: „Като светии от последните дни сме свикнали да мислим, че „църквата“ се случва в нашите сгради за събрания и се подкрепя от случващото се в дома. Трябва да въведем промяна в този модел. Дошло е времето за съсредоточена върху дома Църква, подкрепяна от случващото се в сградите на нашите клонове, райони и колове“.
Веднага след бележките на президент Нелсън в събота сутрин старейшина Куентин Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли се обърна към слушащите сесията по света и предостави подробности за предстоящите промени.


Той каза: „Програмата за неделните събрания ще се промени както следва, с начало януари 2019 г. Неделните църковни събрания ще се състоят от съсредоточено върху Спасителя 60-минутно събрание за причастие всяка неделя, обредът на причастието и духовни послания. След пауза с цел отиване по класовете, членовете на Църквата ще посещават час от 50 минути на ротационен принцип. Неделното училище ще се провежда през първите и третите недели. Събранията на свещеническите кворуми, Обществото за взаимопомощ и Младите жени ще се провеждат през вторите и четвъртите недели. Събранията през петите недели ще се провеждат под напътствието на епископа. Неделното училище за деца ще се провежда всяка седмица за същия период от 50 минути и ще включва (време за) пеене и уроци“.

Старейшина Куентин Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли

Бяха посочени четири цели и благословии, свързани с тази промяна и други скорошни промени:

  • Задълбочаване на обръщането към Небесния Отец и Господ Исус Христос и укрепване на вярата в Тях
  • Укрепване на отделните членове и семейства чрез съсредоточена върху дома и подкрепяна от събранията програма, която допринася за изпълнен с радост живот според Евангелието.
  • Освещаване на Господния ден с фокус върху обреда на причастието.
  • Подпомагане на всички чеда на Небесния Отец и от двете страни на завесата чрез мисионерска работа и приемане на обредите, заветите и благословиите на храма.

Описващо промените Писмо на Първото президентство заедно с приложение е изпратено на местни ръководители на над 30 000-те конгрегации на Църквата по света.

60 минути – събрание за причастието
10 минути – пауза
50 минути – урок за възрастни. Урок за младежи. Неделното училище за деца.

        

Приложението към писмото съдържа отговори на 12 въпроса, включително:

  • Как ще изучаваме Евангелието по-добре и ще живеем по-пълно според Него в домовете си и в личния си живот?
  • Какъв ще бъде форматът на събранията за причастие?
  • Каква е програмата за неделните събрания, когато няколко района или клона използват една и съща сграда за събрания?
  • Провеждат ли се уроци по избор като част от неделните събрания?

Членовете на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли са уверени, че поради тази промяна, както каза старейшина Кук, светиите от последните дни „ще бъдат благославяни по необикновени начини. Неделята може да стане ден за изучаване и преподаване на Евангелието на събранията и в дома. Когато отделните членове и семейства се включват в семейни съвети, семейна история, служение, служба, лично поклонение и радостни семейни моменти, Господният ден ще бъде истинска наслада“.
Следваният към момента в Църквата формат от три последователни часа на неделното богослужение е въведен през 1980 г. Преди това събранията в Църквата са били провеждани по различно време през целия неделен ден и през седмицата.
Ново ръководство към учебната програма, което ще се използва от деца, младежи и възрастни считано от 2019 г., Следвайте Ме, елате с Мен – за отделни членове и семейства, е достъпно за разпечатване на comefollowme.lds.org и в приложението Gospel Library на 47 езика.


Допълнителна информация и материали във връзка с обявеното днес са достъпни на sabbath.lds.org.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.