Тема

Президентство на Кворума на Седемдесетте

Президентството на Седемдесетте се състои от седем члена на Първия или Втория Кворум на Седемдесетте, които са призовани от Първото Президентство и им е дадена власт да председателстват над Кворумите на Седемдесетте.

Повечето президентства в Църквата се състоят от трима души: президент и двама съветници. Обаче в съответствие с Писанията, в Президентството на Седемдесетте всички са президенти и няма съветници: „И това е според видението, което показва реда на Седемдесетте, че те трябва да имат седем президенти да председателстват над тях, избрани от броя на седемдесетте; и седмият президент от тези президенти трябва да председателства над шестимата” (У. и З. 107: 93–94).

Президентството на Седемдесетте се състои от:Старейшина Роналд А. Расбанд, старейшина Стивън Е. Сноу, старейшина Уолтър Ф. Гонзалес, старейшина Л. Уитни Клейтън, старейшина Джей Е. Дженсън, старейшина Доналд Л. Халстром и старейшина Тад Р. Калистър.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.