Тема

План на спасение

  • За светиите от последните дни на човешкия живот се гледа в перспективата на голям период време, простиращ се от доземния живот, при който духовете на цялото човечество са живели с Небесния Отец, до бъдещия живот в Неговото присъствие, където се радваме на безпределен растеж, учение и усъвършенстване.
  • Животът на Земята се счита за състояние, в което мъжете и жените биват изпитвани и където те придобиват опит, който не може да бъде получен никъде другаде.
  • Светиите от последните дни вярват, че Небесният Отец е знаел, че хората ще допускат грешки и затова е изпратил Спасител, Исус Христос, Който да вземе върху Си греховете на света. Докато някои от даровете на Единението са безусловни (възкресено тяло, безсмъртие), от мъжете и жените се очаква да се покаят за своите грехове и да се стремят да живеят в хармония с ученията на Христос, за да могат да продължат да се развиват и да реализират своя пълен потенциал в следващия живот.
  • За членовете на Църквата, физическата смърт на земята не е край, а е начало на следващата стъпка в плана на Небесния Отец за Неговите деца. Нито пък смъртта е края на отношенията ни с нашите любими хора. Семействата могат да бъдат заедно завинаги — не само за този живот. Членовете на дадено семейство, които премат Единението на Исус Христос и следват Неговия пример, могат да бъдат заедно завинаги чрез свещените запечатващи обреди, извършвани в светите Божии храмове.
  • Според учението на светиите от последните дни, след възкресението всички ще бъдат съдени и възнаградени за делата, извършени в този живот. Тези, които са достойни да се завърнат в присъствието на Бог и Христос, стават „наследници на Бога, и сънаследници с Христа” (Римляните 8:17) на всичко, което Отец има. Те ще се завърнат да живеят с Небесния Отец и със своите семейства.
  • Хората, които изберат да не следват Небесния Отец и Исус Христос, ще получат награда в съответствие с извършеното в този живот, но няма да се радват на славата да живеят в присъствието Божие.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.