Тема

Основни вярвания: Защо и по какъв начин мормоните са различни?

Представителите на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни често биват питани дали Църквата с течение на времето започва да се доближава до преобладаващите разбирания за християнство.

Ако с термина „преобладаващ” се подразбира, че религията на светиите от последните дни все повече се възприема като допринасяща, действаща и значителна част от обществото — особено в САЩ, където днес има около шест милиона члена — тогава отговорът, разбира се, е „да”. Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, основана в щата Ню Йорк през 1830 г. със само шест члена, днес съгласно независими оценки, е четвърта по големина църква в САЩ.

От това следва, че членове на Църквата има на всяко ниво в обществото — в бизнеса и земеделието, в образованието и науката, в политическите партии и държавната администрация, в развлекателната индустрия и информационните медии. На практика това означава, че за хората е много по-вероятно да познават отделни светии от последните дни в качеството на приятели, съседи или колеги, отколкото да знаят за Църквата като институция или за нейните учения. Това също така важи за много други страни освен САЩ.

Ако с термина „преобладаващ” се подразбира, че Църквата изгубва отличителността на своите вярвания, които са в основата на нейното послание, тогава отговорът е различен. Макар да уважават различаващите се възгледи на хората от други вероизповедания, ръководителите на Църквата държат на вярванията, които определят светиите от последните дни.

Следват някои от най-важните различия във вярванията и практиката между Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и други християнски църкви.

Възстановяването

Тъй като светиите от последните дни вярват, че божествената апостолска власт е била изгубена на земята след смъртта на древните апостоли, възстановяването на тази власт е необходимо. Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни вярват, че това възстановяване започва в началото на 19-и век с откровения към младия Джозеф Смит.

Триединство

Едно от най-важните различия с другите християнски църкви се съдържа в учението за същността на Бог, Исус Христос и Светия Дух. Заедно те образуват нещо, което в много църкви се нарича Света Троица, а светиите от последните дни наричат това Божество.

Съвременни пророци, продължаващо откровение и нови писания

Светиите от последните дни вярват, че Бог продължава да говори на човечеството, че е призовал нови апостоли и пророци и че днес на нас ни се дава откровение, както е било давано в древността. Също така много от тези откровения официално са включени в нови книги с Писания. Те включват Книгата на Мормон: Още едно свидетелство за Исус Христос; Учение и Завети, сборник откровения от Джозеф Смит и следващи президенти на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни; и Скъпоценен Бисер с писания на Моисей и Авраам, както и съвременни писания на Джозеф Смит.

Плана на спасение

Теологията на светиите от последните дни включва учение, което членовете на Църквата наричат „план на спасение”. В това понятие се включват доземното състояние на цялото човечество, причините, поради които Бог е създал света, същността и целта на нашия живот на земята и какво бъдеще ни очаква в идния живот.

Храмове и техните цели

Основната цел на храмовата работа е да „запечата” или свърже заедно семействата, като така се очаква семейните взаимоотношения да продължат след смъртта. Същите храмови обреди могат да бъдат изпълнени за починали хора. Няма подобни храмови практики в други християнски църкви.

Мисионерска програма

Това е разлика в практиката, а не в ученията, тъй като много християнски църкви изпращат мисионери да проповядват Евангелието. Обаче мисионерската програма на Църквата се различава и разпознава по броя и разпределението на мисионери, по продължителността и разнообразието на тяхната служба, по техния външен вид и преподаването на възстановеното Евангелие.

Непрофесионални служители

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни няма професионални духовници на ниво конгрегация. Дори на най-високите нива на ръководство в Църквата, ръководители, които са призовани като апостоли, напускат своите доходни професии, за да служат до края на живота си като „специални свидетели на Исус Христос” и да ръководят Църквата по света.

Здравни навици

Сред религиозните вероизповедания въздържанието от алкохол не е присъщо само на светиите от последните дни. Обаче сред светиите от последните дни въздържанието от алкохол се очаква да е пълно, точно както въздържанието от употреба на тютюн, черен и зелен чай и кафе.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.