Тема

Организационна структура на Църквата

Централа

Църквата се ръководи от 15 апостоли. Най-старшият апостол е президент на Църквата и той избира двама други апостоли за свои съветници. Те тримата действат като Първото Президентство, което е най-висшето ръководно тяло на Църквата. Други дванадесет съставят Кворума на Дванадесетте — следващото по ранг ръководно тяло на Църквата. Заедно Първото Президентство и Дванадесетте ръководят цялата Църква. Членовете на Църквата считат, че такава организационна структура е съществувала по времето на Новия завет.

Всички апостоли се считат от членовете на Църквата за „специални свидетели” на Исус Христос по света. Те пътуват често, като говорят пред големи групи от членове и интересуващи се нечленове и се срещат с местни ръководители.

Ръкодители, наречени Седемдесетници — още една длъжност от Новия завет — помагат на дванадесетте апостоли и служат на различни места по света. Понастоящем има осем кворума на Седемдесетте. Всеки кворум може да има до 70 члена. Някои седемдесетници имат административни задължения в централата на Църквата, но повечето живеят и работят в определен географски район на Църквата.

Вж. също: „Как се избира президентът на Църквата”.

Местни конгрегации

Ръководителят на конгрегация се нарича епископ. Неговата административна единица се нарича район.

Група от райони сформира кол, а ръководителят на кола е президент на кол. „Кол” като термин не се среща в Новия завет, но идва от образа на шатра в Стария завет, в който „шатрата” или Църквата, се крепи от поддържащи колове.

Президентите на кол и епископите са най-често срещаните от членовете на Църквата ръководители. Тези ръководители не получават заплата и имат значителна местна автономия.

Значителното време и усилие, необходими за администрирането на даден кол или район и грижата за нуждите на членовете, се отделя от самите членове. Повечето членове са поканени от местните ръководители да изпълняват определени отговорности. Задълженията включват местно администриране, преподаване или служба. Тези отговорности периодично се дават на различни хора. Епископите обикновено служат за около пет години, а президентите на кол за около девет години.

Спомагателни организации

 

В Църквата има местни помощни организации, наречени Общество за взаимопомощ, Неделно училище, Млади мъже, Млади жени и Неделно училище за деца.

Църквата управлява образователна система, програма за благосъстояние и мисионерска програма.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.