Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Обявени промени за укрепване на младежите

Подчертана е основната роля на епископа, а президентствата на Младите мъже в районите ще бъдат разпуснати

Ръководители на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни обявиха промени в кворумите на свещеничеството на Аарон и класовете на Младите жени, които предоставят на младите мъже и младите жени повече възможности за всестранно израстване. Свещеничеството на Аарон е по-нисшето от двете свещеничества в Църквата и се дава на верни мъже-светии от последните дни от началото на годината, през която навършват 12 години.

По време на съботната следобедна сесия на 189-ата полугодишна обща конференция на Църквата президент Ръсел М. Нелсън каза: „Със съобщаваните в момента промени целим да помагаме на младите мъже и жени да развиват своя свещен потенциал. Искаме да укрепим кворумите на свещеничеството на Аарон и класовете на Младите жени и да осигурим подкрепа на епископите и другите ръководители, докато служат на подрастващото поколение. … Първа(та) и най-важна отговорност (на епископа) е да се грижи за младите мъже и младите жени в района си. Епископът и неговите съветници ръководят кворумите на свещеничеството на Аарон и класовете на младите жени в района.

 

Промени за епископите, Младите мъже и кворумите на свещеничеството на Аарон

Старейшина Куентин Л. Кук от Кворума на дванадесетте апостоли описа какво ще се промени в кворумите на свещеничеството на Аарон. Той обяви и промяна, според която епископите редовно ще се съветват с президентките на Младите жени.

Местните епископи ще ръководят и учат младежите; президентствата на Младите мъже в районите ще бъдат разпуснати

Президентствата на Младите мъже (пълнолетни мъже, които ръководят младите мъже) на ниво район ще бъдат разпуснати и така местните епископи ще могат по-пряко да ръководят и учат младежите. Старейшина Кук каза, че тази практика е в съответствие с един стих от Писанията за управлението на Църквата, даден на Джозеф Смит през 1835 г.: „Президентство на това свещеничество (на Аарон) е епископството и то държи ключовете или властта над същото“. Старейшина Кук каза, че младите мъже и младите жени в конгрегацията трябва да са от най-голяма важност за епископа.

Старейшина Кук каза: „Тези промени ще помагат на епископите и на техните съветници да се съсредоточават върху основните си задължения към младежите и децата в Неделното училище за деца. (Промените също така ще) поставят на централно място силата и задълженията на свещеничеството на Аарон в личния живот и целите на всеки млад мъж“.

В отговорностите си към младежите епископствата ще бъдат подпомагани от пълнолетни мъже, служещи като съветници и помощници в кворума на свещеничеството на Аарон и ръководители на Младите жени.

Президентките на Младите жени сега се отчитат на епископа и се съветват директно с него

Старейшина Кук също така обяви, че президентките на Младите жени сега ще имат пряка връзка с епископа.

Той каза: „Президентките на Младите жени в района сега ще докладват и ще се съветват директно с епископа на района. В миналото тази задача можеше да бъде пренасочвана към съветник, но младите жени вече ще бъдат директна отговорност за този, който държи ключовете за председателстване над района“.

Президентката на Обществото за взаимопомощ (ръководителката на всички пълнолетни жени) на района ще продължи да се отчита директно на епископа.

Освен това, президентките на Младите жени ще могат да имат по-голяма роля при съветването с младите жени. Старейшина Кук обясни: „Ръководителка на Младите жени може най-добре да откликне на нуждите на конкретна млада жена“.

Той каза, че на общо ниво в Църквата и на ниво кол ще продължава да има президентства на Младите мъже. Член на всеки висш съвет на кол ще служи като президент на Младите мъже в кола. Друг член на висшия съвет на кол ще служи като президент на Неделното училище в кола.

Допълнителни организационни промени, които трябва да се вземат под внимание

Старейшина Кук спомена и допълнителни промени, които ще бъдат включени в писмо, което ще бъде изпратено до ръководителите на Църквата по света:

  • Събранието на Комитета на епископството за младежи ще бъде заменено от съвет на младежите в района.

  • Думата „Съвместни“ ще бъде премахната, като ще бъдат използвани: „Дейности на Младите жени“, „Дейности на кворума на свещеничеството на Аарон“ или „Дейности на младежите“. По възможност, тези дейности ще се провеждат всяка седмица.

  • Бюджетът за дейностите на младежите ще бъде разпределен равномерно между организациите на Младите мъже и Младите жени според броя на младежите във всяка от организациите. Достатъчна сума ще бъде осигурена за дейностите на Неделното училище за деца.

  • На всички нива – район, кол и общо за Църквата – ще използваме термина „организация“ вместо „помощна организация“. Онези, които стоят начело на общите президентства на Обществото за взаимопомощ, Младите жени, Младите мъже, Неделното училище за деца и Неделното училище ще бъдат наричани „висши служители“. Хората, които ръководят организации на ниво район и кол, ще бъдат наричани „служители на района“ и „служители на кола“.

Старейшина Кук каза: „Тези усилия, заедно със съобщените през последните две години, не са изолирани събития. Всяка от тези промени е важна част от взаимосвързания модел да се благославят светиите и да се подготвят да се срещнат с Бог“.

Старейшина Роналд А. Расбанд от Кворума на дванадесетте апостоли, последният говорител в съботната следобедна сесия, благодари на организацията на момчетата скаути на Америка и на светиите от последните дни, които са я подкрепяли като доброволци. Считано от 1 януари 2020 г. Църквата ще стартира нова програма за младите мъже и младите жени по света.

Старейшина Расбанд каза: „Нашето сътрудничество с организацията на момчета-скаути на Америка, което вече приключва, ще остане завинаги важно наследство за мен и за тази Църква. На скаутската организация, на многото мъже и жени, служили с отдаденост като скаутски ръководители, на майките (те имат огромна заслуга) и на младите мъже, които са били скаути, казваме: „Благодарим ви!“.

Промени в класовете на Младите жени

По време на сесията на жените от общата конференция в събота вечерта общата президентка на Младите жени, сестра Бони Х. Кордън, обяви нова тема на Младите жени и промени в организацията на класовете на Младите жени и техните имена. Тя също така подчерта колко е важно всеки клас на Младите жени да има президентство и младите жени да получават възможности да ръководят.

Нова тема на Младите жени

Пълният текст на новата тема на Младите жени е даден по-долу:

Аз съм възлюбена дъщеря на Небесни Родители, с божествено естество и вечна съдба.

Като ученик на Исус Христос, аз се стремя да стана по-подобна на Него. Търся лични откровения, действам според тях и служа на другите в Неговото свято име.

Ще бъда свидетел за Бог по всяко време, за всяко нещо и на всяко място. Докато се стремя да стана достойна за възвисяване, аз ценя дара на покаянието и всеки ден се опитвам да бъда по-добра.

С вяра ще укрепвам своя дом и семейство, ще сключвам и спазвам свещени завети и ще получа обредите и благословиите на светия храм.

Сестра Кордън каза: „Забележете промяната от „ние“ на „аз“. Тези истини се отнасят за вас лично. Вие сте възлюбени дъщери на Небесни Родители. Вие сте заветни ученици на нашия Спасител Исус Христос. Приканвам ви да изучавате тези думи и да размишлявате над тях. Знам, че така ще получите свидетелство за тяхната истинност. Разбирането на тези истини ще промени начина, по който посрещате трудностите. Знанието кои сте и каква е вашата цел ще ви помага волята ви да бъде в съответствие с тази на Спасителя“.

Промени в класовете на Младите жени

В продължение на повече от век съгласно програмата на Младите жени, момичетата са били разделени в три класа. Сестра Кордън каза, че от този момент нататък ръководителите на Младите жени и техните епископи следва с молитва да обмислят нуждите на всички млади жени в своя район и да ги организират по възраст според техния брой и конкретните обстоятелства.

Например, в район само с няколко млади жени може да има само един клас на Младите жени и всички да се събират заедно. А в район с голям брой 12-годишни и малък брой по-големи млади жени може да има два класа – един за 12-годишните и един за останалите.

Сестра Кордън каза: „Както и да са организирани класовете ви, вие, млади жени, сте важни за изграждането на единство. Бъдете светлина за хората около вас. Бъдете източник на любовта и загрижеността, които се надявате да получавате от другите. С молитва в сърцето продължавайте да помагате и да вършите добро. Като правите това, животът ви ще бъде изпълнен с доброта. Ще изпитвате по-хубави чувства към другите и ще започнете да виждате тяхната доброта“.

Нови имена на класовете на Младите жени

Сестра Кордън каза, че всички класове ще се наричат „Млади жени“ и при необходимост, ще бъдат разграничавани според възрастта на момичетата в класа (например, „Млади жени 12–13“). Преустановява се използването на имената Кошер, Мая и Лавров венец.

Укрепени президентства на класовете на Младите жени

Сестра Кордън напомни на младите жени и техните ръководители за важността на това всеки клас да има президентство, което да ръководи класа. Тя каза: „Божествено постановено е младите жени да бъдат призовавани да ръководят в младостта си“.

Подобно на младите мъже и техните ръководители, ръководителите на младите жени трябва да учат и съветват младите жени – но никога да не вършат работата вместо тях.

Сестра Кордън каза: „Каквото и да е нивото на опитност като ръководители на президентството на класа, започнете оттам, където сте и им помагайте да развиват уменията и увереността, които ще ги благославят като ръководители. Бъдете близо до тях, но не ги измествайте. Духът ще ви напътства, докато вие напътствате тях“.

Първото президентство подкрепя тези промени

В събота следобед президент Нелсън каза: „Първото президентство и Дванадесетте подкрепят единодушно усилията за укрепване на нашите младежи. О, колко ги обичаме и как се молим за тях! Те са „надеждата Израилева, армията на Сион, чедата на обещания ден“. Изразяваме своята пълна увереност в нашите младежи, както и благодарността си за тях“.

Конгрегациите по целия свят могат да въведат тези промени веднага, когато са готови, но не по-късно от 1 януари 2020 г.

Допълнителни източници

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.