Последни новини

Новият символ на Църквата набляга на централната роля на Спасителя

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни има нов символ, който да отразява вярата. Пророкът и президент на Църквата Ръсел М. Нелсън го обяви и обясни неговото значение по време на съботната вечерна сесия на общата конференция през април 2020 г.

CJC-logo-2020-BUL.jpg
2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
 

Президент Нелсън каза, че този нов символ е продължение на усилията, на които е бил вдъхновен да постави началото през август 2018 г. и които са свързани със съсредоточаване върху разкритото от Бог име на Църквата. Той каза, че оттогава ръководителите на Църквата, нейните отдели, свързани единици, основна интернет страница, членове и много други сега използват правилното име на Църквата.

Прибягнахме към тези извънредни усилия, защото, когато премахваме името на Господ от името на Неговата Църква, ние неволно премахваме Него като централна фигура в нашето поклонение и живот – каза президент Нелсън, който значително набляга на правилното име на Църквата в своето служение поне от 1990 г. – Когато вземаме върху си името на Спасителя при кръщение, ние даваме обещание да свидетелстваме чрез думи, мисли и дела, че Исус е Христос“.

Този нов символ набляга на името на Исус Христос и Неговата централна роля във всичко, което Църквата прави. Името на Църквата е изписано в правоъгълник, който представлява крайъгълен камък. Тази идея има библейски корени. Апостол Павел използва строителна метафора в писмо до светиите в Ефес от първи век, като пише, че Църквата е изградена върху основата на апостоли и пророци, като крайъгълен камък е Самият Исус Христос. В центъра на символа е изображение на мраморната статуя Христос на Торвалдсен. Исус стои под арка, която напомня за Неговото излизане от гроба на третия ден след смъртта Му.

Президент Нелсън каза: „(Символът) показва Възкръсналия, жив Господ, който протяга ръце към всички, които идват при Него. Този символ следва да е познат на много хора, тъй като доста дълго сме свързвали възстановеното Евангелие с живия, възкресен Христос“.

Този нов символ ще бъде използван в материалите на Църквата според насоките на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли. Подробни указания за използване, включително възможните употреби на този нов символ по света, са в процес на разработване.

Пророкът продължи: „Символът вече ще бъде използван при официални произведения, новини и събития на Църквата. Той ще напомня на всички, че това е Църквата на Спасителя и че всичко, което правим като нейни членове, се съсредоточава върху Исус Христос и Неговото Евангелие“.

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е световно семейство с повече от 16 милиона членове по света. Този нов символ ще бъде направен на 110 езика – сложен процес, за който ще са нужни няколко месеца. Както Първото президентство призова през 2019 г., когато бяха направени промени, отразяващи правилната употреба на името на вероизповеданието, членовете на Църквата по света трябва да проявят търпение и разбиране, докато свързаните с този символ промени бъдат направени на техния език.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.