Тема

Мормоните и образованието: общ преглед

 

Образованието е нещо важно за членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и е една от многото ценности, на които те много държат. Мормоните обичат ученето и са отдадени на придобиването на знания. Ангажиментът към образованието, както като принцип, така и като практика, става явен в техните вярвания, учения и всекидневни дейности. Те заявяват, че образованието е едно разгъщащо се и продължаващо цял живот занимание с набор от много важни цели. Те имат уникално разбиране за същността на образованието — начинание, в което участва както човешката душа, така и интелектът. Освен това мормоните имат богати и дълготрайни традиции в образованието, които те пазят грижливо и продължават да поддържат. Тъй като вярват, че образованието заслужава техните най-добри усилия, светиите от последните дни влагат значителни ресурси и енергия в него.

I. Мормонското разбиране за образованието

Целите на образованието

Принципът на образованието е втъкан в най-основните вярвания, които мормоните имат за Бог, за живота и за самите себе си. Например, светиите от последните дни заявяват, че Бог знае всичко, и са учени, че „славата Божия е разум, с други думи, светлина и истина”(1). Те също вярват, че като Божии деца, целта на всички хора е постоянно да се стремят да станат като Него, и считат образованието за важна част от този стремеж. Оттук следва, че за светиите от последните дни животът на е не само време за изпитание, но и също училище, в което да развият разбиране както чрез учение, така и чрез опит(2). Образованието е една от най-важните житейски цели и стойността му е вечна и трайна, продължаваща след смъртта(3). Развиването на пречистен, просветен и божествен характер е крайната му цел(4).

Светиите от последните дни вярват, че поради неговата огромна и трайна ценност, Бог е дал образованието като божествена заповед, за чието изпълнение Неговите деца носят отговорност(5). Както Библията, така и Книгата на Мормон потвърждават тази заповед с поканите си да търсим и „хлопаме” в стремежа си за знание; съвременни откровения и пророци дават ясни и категорични наставления да се учим, и поясняват, че този процес е съществен за нашето спасение. Основателят на Църквата Джозеф Смит учи, че „никой чавек не може да бъде спасен преди да получи знание” и че е „невъзможно човек да бъде спасен в невежество”(6). Мормоните също заявяват, че Бог играе активна роля в обучението на Своите деца. Той просветлява разума; обещава, че вложените в обуечнието усилия и труд за ще бъдат признати и оценени и ще бъдат възнаградени с Неговото мъдро познание(7).

Подходът на светиите от последните дни към образованието се основава на едно характерно и отличително разбиране за учението и знанието. Мормоните ясно и отчетливо изтъкват, че образованието е за личността като цяло; то включва и е от полза както за разума, така и за духа. Образованието не е само интелектуално; по-скоро светиите от последните дни се стремят към познание „чрез учение, също и чрез вяра” (Учение и Завети 88:118). Отчасти това означава, че мормоните имат предвид учение, което съчетава интелект и духовна проницателност(8). Те също приемат, че те са взаимно свързани: духовното разбиране, например, е нужно за да даде разумно обяснение на крайната цел(9). Нещо повече, светиите от последните дни заявяват, че вярата и разумът не са фундаментално враждебни един към друг(10). По този начин стремежът към истината е безграничен, като светиите от последните дни особено ценят знанието, което приближава търсещия по-близо до Бог и помага в изпълнението на най-важните житейски цели(11).

Едновременно с това, че образованието има важна роля в мормонската теология, то има и друга индивидуална стойност. Светиите от последните дни вярват, че образованието трябва да бъде практически насочено и да подобрява живота. Бригъм Йънг обяснява, че „образованието е силата да се мисли ясно, да се постъпва правилно при работата в света и да се цени живота”(12). Мормоните високо ценят интелектуалността и изобилието, което образованието добавя към житейския опит. Те са насърчавани да обичат ученето и преподаването и съзнават, че знанието дава сила на личността(13).

Светиите от последните дни също вярват, че ученето трябва да има практическа стойност; то трябва да подобрява възможностите на личността да дава социален принос, да бъде финансово обосновано, общо взето „да има добър принос в живота”(14). Светиите от последните дни съзнават, че образованието има силно влияние върху моралния и практическия живот, като дава своя принос в издръжката и грижата за семействата или участието в обществото като цяло. Образованието е сериозно задължение на родителите, които имат отговорността да осигурят жизнените нужди на техните деца. Президентът на Църквата Томас С. Монсън насърчава както мъжете, така и жените да получат образование, за да могат, според своите нужди, да участват в един силно конкурентен в икономическо отношение свят(15). Образованието също позволява на хората, които се стремят към него, да имат по-голямо положително влияние в техните общности. То увеличава тяхната способност да служат на човечеството.

Разбира се, мормоните съзнават също, че стремежът към знание е важен в самото семейство. Тъй като светиите от последните дни разбират и приемат, че семейството е най-основната единица на човешкото общество, те считат дома като основното място за реализиране на този стремеж. Родителите имат божествената отговорност да отглеждат своите деца „в светлина и истина” (Учение и Завети 93:40). Те имат първостепенна отговорност да помогнат на децата си да постигнат интелектуална, социална и духовна зрялост чрез наставление и личен пример. На отглеждането на децата се гледа като на сътрудничество с Бог, като родителите и педагозите имат отговорността да напътстват децата по начини, които ги облагодетелстват както за този живот, така и за вечността(16).

Обхват на образованието

Разбирането на мормоните за образованието включва не само различните видове научаване, но и най-различни сфери на знанието. Ученията на Църквата очертават обширно поле от ценни знания, обхващащи неограничена съвкупност от светски и религиозни дисциплини. География, култура, история, наука, и безброй други теми и дисциплини влизат в тези широки параметри, които се простират далеч отвъд обичайния обхват на религиозното знание(17). Всъщност, на дадено ниво мормоните не разграничават „светското” и „религиозното” знание. Те считат всички форми на истината за свързани помежду си и святи.

Макар думата „образование” често предполага посещаване на образователна институция, светиите от последните дни съзнават, че то трябва да включва много повече от това. Те са насърчавани да гледат на образованието като на лична отговорност(18) и са учени, че всеки човек трябва да се стреми към образование, независимо от конкретните обстоятелства в личния му живот, като се образова по начини и до възможните граници, които му позволяват личните обстоятелствата и положението, в което те се намира(19). Макар и да считат официалното образование за незаменимо, мормоните ценят също индивидуалното четене, изучаване, размисъл и наблюдение по многото възможни начини. Те потвърждават, че богатството от знание е досъпно за всички, които го потърсят.

И накрая, за светиите от последните дни образованието е един вечен принцип. Мормонските Писания учат, че „всяко едно качество на мъдростта, което придобием в този живот”, ще ни последва, ще бъде част от нас във вечността (Учение и Завети 130:18). Светиите от последните дни гледат на образованието като вечно продължаващо начинание; те очакват и се надяват на един дълъг курс на обучение, който продължава безкрайно в бъдещето.

II. Мормонската традиция в образованието

Традициите в образованието(20), присъщи на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, са силни и дълготрайни — нещо повече, те са отличителен признак на нейните членове(21). От почти 200 г. мормоните развиват образователни инициативи и поддържат култура, в която образованието е от първостепенна грижа. Тази традиция може да се проследи до най-ранните дни на Църквата.

В допълнение към Библията и Книгата на Мормон, светиите от последните дни използват божествените откровения, получени от основателя на Църквата, Джозеф Смит, като основа за своето обучение(22). Освен всичко друго, тези съвременни писания насърчават светиите от последните дни да ценят и постоянно да търсят мъдрост от всякакъв вид и взаимно да се обучават с усърдие, така че да могат да бъдат „обучени по-съвършено в теорията, в принципа, в учението, в закона на евангелието” (Учение и Завети 88:78). Такива напътствия са подтиквали и подбуждали образователни начинания от най-различен вид в историята на мормоните.

Тези учения са разширявали ангажимента на светиите от последните дни към образованието на техните деца и са задълбочавали личното им самоусъвършенстване и образователен растеж. Както много съвременни семейства, светиите от последните дни са се образовали у дома, като също са се стремели и към по-официално образование. През 19-ти век, когато образованието често е привилегия на малцина, мормоните в Къртланд, щата Охайо, организират собствени училища. Някои от тях предоставят свещеническо и религиозно обучение, други обучават членовете на общността — включително жени и младежи — на чужди езици, аритметика, граматика, и други предмети от традиционната учебна програма.

Мормоните са пионери в образованието в тогава неорганизираните гранични райони на Мисури, основавайки първото училище в днешния град Канзас Сити през 1831 г. Няколко години по-късно, в новопостроения град Наву, щата Илинойс, те имат зряло обществено устройство, включващо висока култура и висше образование. Църковните ръководители обясняват, че една от главните цели светиите от последните дни да се събират заедно е да могат да се възползват от предимствата на образованието и в Наву много от тези предимства се реализират на практика(23). Правят се планове и се организират общообразователни училища, клубове, театри, музеи, лицеи, литературни и други общества. Светиите от последните дни основават университет, наречен Университет на град Наву, който предоставя градската образователна система. Посетителите на Наву срещат хора, отдадени както на религиозните си принципи, така и на усъвършенстването на своя ум(24).

Дори през втората половина на 19-ти век, когато мормоните се разпростират да колонизират западните Щати, образованието се запазва като приоритет. С цел да покрепят и поддържат обучението, ръководителите на Църквата Бригъм Йънг, Джон Тейлър и Уилфърд Уудръф ръководят създаването на училища и „академии” към коловете, които разпределят често оскъдните средства на светиите от последните дни в организирана образователна програма. Много от тези колови училища и академии прерастват в съвременните средни училища, колежи и университети. С появата на обществените училища, Църквата вече почти не се занимава с нерелигиозно образование. Вместо това започва да развива системи за допълнително религиозно образование за ученици от всички възрасти.

III. Образователни инициативи на Църквата

Верни на традицията, образованието продължава да заема важно място в живота и вярата на светиите от последните дни.

В допълнение към обучението в неделното богослужение, в храмовото служение и при други обстоятелства, Църквата е съдала съвкупност от официални начинания, за да помогне на членовете в техния стремеж към образование.

Църквата продължава да поддържа колежи и университети за нерелигиозно обучение и от това става ясно, че тя съзнава нуждата от отлично и широкообхватно образование. Тя притежава и ръководи три университета (Университета Бригъм Йънг, Университета Бригъм Йънг-Хаваи и Университета Бригъм Йънг-Айдахо) и един колеж (Бизнес колежа на светиите от последните дни). В тези институции светското образование се съчетава с идеалите и религиозните принципи на Църквата. Църквата също така поддържа редица основни и средни училища в Мексико, Тонга, Самоа, Фиджи и Кирибати.

Църковните семинари и институти съставят Образователната система на Църквата. Тези институции подчертават колко е важно развиването на обширно образование, което включва религиозно познание и вяра.

Семинарът е четири-годишна религиозна образователна програма, която се предлага на ученици в средните училища от всички вероизповедания. Всяка година се изучава по една различна книга от приетите от светиите от последните дни Писания — Стария завет, Новия завет, Книгата на Мормон и Учение и Завети. Занятията на Семинара се водят от преподаватели на пълен работен ден и от доброволци, като често се провеждат в сгради на Църквата. Около 350 000 ученици по света са записани в Семинара.

Институтите по религия предлагат религиозно обучение на млади хора на възраст от 18 до 30 г. на около 2 500 места по света, като много от младежите са студенти в университети и колежи. Занятията в института включват изучаване на Писанията, историята и ученията на Църквата и подготовка за семеен живот и за Църковни мисии. В Института са записани около 350 000 ученици.

Кредитният фонд за образование, създаден от Църквата през 2001 г., предлага на отговарящи на изискванията млади членове, живеещи в развиващи се райони по света, възможности да получат образование, което е необходимо за да подобрят икономическите си възможности. Членовете на Църквата правят дарения в този фонд, а от получателите на тези средства се очаква да върнат заема с малка лихва. След основаването си, Кредитният фонд за образование израстна в обширно начинание, помогнало на десетки хиляди члена.

 

(1)Учение и завети 93:36.

(2)Вж. Томас С. Монсън, „Look to God and Live”, Ensign, май 1998 г., стр. 52-54; Брус С. Хейфън, „Единението: всичко за всички”, Лиахона, май 2004 г., стр. 97-99.

(3)Вж. Учение и Завети 130:19.

(4)Вж. Далин Х. Оукс, „A House of Faith”, BYU Studies , 1996 г., стр. 117-118

(5)Вж. Дитер Ф. Ухтдорф, „Два принципа за всяка икономика”, Лиахона ноем. 2009 г., стр.58.

(6)Учения на президентите на Църквата: Джозеф Смит” 2007 г., стр. 283-284.

(7)2 Нефи 28:30; Учение и Завети 88:11.

(8)Джозеф Фийлдинг Смит обяснява недвусмислено, че „знанието се дава както чрез разума, така и чрез откровение”. Вж. „Educating for a Golden Era of Continuing Righteousness”, Golden Era of Continuing Education (Университета Бригъм Йънг, 1971 г.), стр. 2; Учение и Завети 9:2.

(9)Вж. Хенри Б. Айринг, „An Education for Real Life”, Ensign окт. 2002 г., стр. 14-21.

(10)Вж. Ричард С. Еджли, „Вяра—изборът е ваш”, Ensign, ноем. 2010 г., стр. 31-33.

(11)Вж. 2 Нефи 9:29.

(12)Цитирано в Джордж Х. Бримхол, „The Brigham Young University”, Improvement Era, юли 1920 г., стр. 831.

(13)Вж. Дитер Ф. Ухтдорф, „Два принципа за всяка икономика”, стр. 58.

(14)Джеймс Е. Фауст, „Learning for Eternity” (обръщение в Университета Бригъм Йънг, 18 ноем. 1997 г.), стр. 3.

(15)Вж. Томас С. Монсън, „Great Expectations”, (обръщение в Университета Бригъм Йънг, 11 ян. 2009 г.), стр. 3.

(16)Вж. Л.Том Пери, „Майки, които учат децата си у дома”, Лиахона, май 2010 г., стр. 29-31.

[17]Вж. Учение и Завети 88:79; 90:15.

(18)Вж. Ръсел М. Нелсън, “Where Is Wisdom?” Ensign. ноем. 1992 г., стр. 6-8.

(19)Вж. Дитер Ф. Ухтдорф, „Два принципа за всяка икономика”, стр. 58.

(20)Като източник за историята на образование в Църквата, вж. текста „Education in Zion ”, към изложбата на Университета Бригъм Йънг тук.

(21)Джеймс Е. Фауст, „Learning for Eternity”, стр 2.

(22)Вж. Далин Х. Оукс, „A House of Faith”, стр. 115.

(23)Вж. Сидни Ригдън, „To the Saints Abroad”, Elders’ Journal, авг. 1838 г., стр. 53.

(24)Вж. например, „Highly Important from the Mormon Empire”, New York Herald, 17 юни 1842 г., стр. 2.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.