Тема

Кворум

В Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни думата кворум се отнася за група мъже, които имат конкретен сан в свещеничеството. Най-висшият кворум в Църквата е Първото Президентство, следван от Кворума но дванадесетте апостоли. Също така има осем Кворума на Седемдесеттте, които помагат в ръководството на Църквата по света. Местните конгрегации, наречени райони, имат кворуми за всеки от следните санове: дякон, учител, свещеник и старейшина. Също така има кворум на висшите свещеници на ниво кол.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.