Mormon Newsroom
Съобщения за медиите

Как Църквата на Исус Христос използва десятъците и даренията

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни има за цел да кани всички хора да дойдат при Христос. Църквата не е финансова, нито получаваща печалби институция; тя използва ресурсите си, за да осъществява божествено постановена мисия. Църквата управлява десятъците и щедрите дарения на своите членове и следва принципите, на които учи членовете – да избягват задлъжняването, да живеят според определен бюджет и да се подготвят за бъдещето.

Изявление на Първото президентство на Църквата

„Ние се отнасяме сериозно към отговорността да се грижим за получаваните от членовете десятъци и дарения. Голяма част от тези средства биват използвани непосредствено за посрещане нуждите на разрастващата се Църква, в това число: за сгради за събрания, храмове, образование, хуманитарна дейност и за мисионерските усилия по света. С течение на годините една част се заделя редовно чрез стратегическо финансово управление и се изготвя предвидлив резерв за бъдещето. Това е важен принцип, на който учи Спасителят в притчата за десетте таланта и който следват Църквата и нейните членове. Всички средства на Църквата имат за цел единствено да подпомагат божествено постановената ѝ мисия…

Църквата спазва всички действащи закони за управление на даренията, инвестиции, данъци и резерви. Продължаваме да приветстваме възможността да работим със служебни лица и да отговаряме на вълнуващите ги въпроси“.

Използване на Господните свещени средства

Църквата има за цел да помага на бедните и нуждаещите се. Latter-day Saint Charities (Благотворителност на светиите от последните дни) е програма, която най-вече подпомага лица по целия свят, които не са членове на Църквата. В моменти на нужда и при спешни случаи, ние работим съвместно с редица световни организации, като Червения кръст, за да предоставяме помощ. Президент Ръсел М. Нелсън наскоро говори за някои от тези усилия. И това представлява само малка част от разходите на Църквата с цел грижа за нуждаещите се. Последният годишен доклад показва, че хуманитарната помощ от страна на Църквата наброява повече от 2,2 милиарда щатски долара за помощи в 197 страни от създаването на организацията през 1985 г. Освен това чрез социалната програма на Църквата, ръководители на повече от 30 000 конгрегации редовно помагат на мъже, жени и деца с храна, настаняване и други временни нужди, като помощите наброяват още милиарди долари.

Църквата изгражда храмове и свързва семействата посредством работата по семейна история. Църквата обръща специално внимание на доктриналния принцип семействата да се свързват през поколенията. Това духовно дело се извършва в 217 обявени или действащи храма – усилие, подкрепяно от организацията с нестопанска цел по семейна история на Църквата, FamilySearch, която също предоставя безплатно своите ресурси на всички.

Църквата осигурява място, на което членовете ѝ да се събират и да се покланят. Църквата трябва да финансира съоръжения, образование и програми за дейности за своите 30 500 конгрегации. Сградите за събрания служат и като място за обществено образование, проучване на семейната история и при спешни случаи.

Църквата подпомага мисионерска програма, обхващаща целия свят. Понастоящем повече от 65 000 мисионери светии от последните дни проповядват благата вест за Исус Христос по света – усилие, изискващо значителна финансова подкрепа от Църквата, извън рамките на личните и семейни средства на мисионерите и техните семейства. Наброяващите приблизително 400 мисии на Църквата включват дом на мисията, апартаменти, офиси и автомобили, всички разходи за които се покриват от Църквата.

Църквата инвестира в образованието. Тя вярва, че както светските, така и духовните знания са вечни, и инвестира значителни средства в образованието. Програмите на Семинара и Института на Църквата предоставят ежедневно религиозно обучение на близо 400 000 ученици на ниво гимназия и на 300 000 ученици на ниво университет всяка година. Църквата предоставя на хора от целия свят възможности за висше образование чрез своята разширена програма Pathway Connect, която очертава пътя към висше образование за онези, които разполагат с ограничени възможности или средства. Църквата има действащи няколко университета и един бизнес колеж, които обслужват общо 93 000 студенти.

„Да, Църквата спестява и инвестира излишъка си – казва в заключение редактор от Deseret News, – но тя също помага значително да се намаляват задлъжняванията на студентите, помага на бедните без значение от обстоятелствата им и подпомага една от най-големите неправителствени програми по благосъстоянието в страната. Най-важното е, че всичко това се случва без никой да се обогатява по върховете“.

Даряваните свещени средства от членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни са израз на вяра, отдаденост и спазване на библейския закон за десятъка, както и на желанието да се изгражда Христовата църква чрез живот според двете най-големи заповеди – да обичаме Бог и ближните си.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.