Тема

Исус Христос

Исус Христос заема централно място в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, която носи Неговото име. Членовете на Църквата вярват, че Исус е Синът Божий, Единородният Син в плътта, (Иоана 3:16). Светиите от последните дни приемат пророчествата в Стария завет, които говорят ясно и директно за идването на Месията, Спасителят на цялото човечество. Членовете на Църквата също приемат разказите в Новия завет за раждането, живота, служението, смъртта и възкресението на Исус Христос.

Всяка молитва в дома и всяка проповед в събранията завършва в името на Исус Христос. Символите на причастието, които се вземат всяка седмица по време на богослужение, са символ на Неговото Единение. Христос, също като Неговия Отец, има физическо тяло — същото тяло, което е излязло от гробницата след Неговото възкресение и за което Той е приканва апостолите: „попипайте . . . и вижте” (Лука 24:39).

Бидейки единственият съвършен човек, живял някога, чрез Своя живот Исус дава пример, който всички да следват. Тъй като хората правят грешки, изкупителната жертва на Христос заплаща цената на греха, при условие на лично покаяние. Неговата жертва също позволява на човечеството да бъде възкресено за безсмъртие. Той е Спасителят и в определения бъдещ момент ще бъде Съдията.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.