Съобщения за медиите

Започват сесиите за ръководители от общата конференция

Президент Нелсън обяви промени в правилата на Църквата относно свидетелите 

Свидетелствам за важността на делото, което Господ е поверил на всеки от нас – каза президент Ръсел М. Нелсън. – Той ни е подготвил да служим по това време и ще продължи да ни помага и да ни подкрепя, докато се стремим да изграждаме Неговото царство на земята“.

Както е обичайно за общата конференция през октомври на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, висши ръководители и служители на Църквата се събраха тази сутрин, за да получат указания от Първото президентство. Тези указания включиха нови правила в Църквата относно свидетелите на обреди, в това число кръщения, извършвани в сградите за събрания и в храмовете.

 

Президент Ръсел М. Нелсън

Подчинението на сключваните в храма свещени завети е важно за нас, за да сме достойни да получим вечен живот, най-великият дар на Бог за неговите чеда – каза президент Нелсън. – Като ръководители в Господната Църква ние трябва да разбираме вечните истини, преподавани в храма. Трябва да знаем важността на свещените завети, обреди и процедури и различията помежду им“.

Използвайки за пояснение, както исторически, така и скорошни промени в храмовите обреди и процедури, президент Нелсън каза: „Всички промени, направени по отношение на обредите и/или процедурите, не променят свещеното естество на сключваните завети. Промените позволяват на заветите да бъдат изписани в сърцата на хората, живеещи в различни времена и при различни обстоятелства“.

Цитирайки едно пророчество от президент Уилфърд Уудръф, четвъртия президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, президент Нелсън сподели: „Не сме приключили с откровенията. … Президент (Бригъм) Йънг, приемникът на Джозеф Смит, … организира тези храмове и осъществи целите на призованието и службата си. … Той изпълни всичко, което Бог е изискал от неговите ръце. Но той не получи всички откровения, свързани с това дело, нито пък президент Тейлър или Уилфърд Уудръф. Това дело не ще има край, докато не бъде съвършено завършено“.

След това президент Нелсън обяви една промяна в правилата на Църквата относно свидетелите, които участват в кръщения, извършвани в местните конгрегации и в храма.

  1. Всички кръстени членове на Църквата могат да бъдат свидетели при кръщения на живи хора. Тази промяна се отнася за всички кръщения извън храма.

  1. Всички членове с валидна храмова препоръка, включително такава за ограничено ползване, могат да бъдат свидетели при кръщения за мъртвите.

  1. Всички надарени членове с валидна храмова препоръка могат да бъдат свидетели при обреди за запечатване на живите или мъртвите.

Радваме се за тези промени. Представете си една възлюбена сестра, която е свидетел на живото кръщение на своя по-малък брат. Представете си възрастна двойка, служещи като свидетели в залата за кръщения на храма, докато техният внук кръщава внучката им заради и вместо скъп прароднина“.

Президент Нелсън приключи бележките си, като каза, че „храмът е цел на всяка дейност и всяко напредване в Църквата. Всички наши усилия да провъзгласяваме Евангелието, усъвършенстваме светиите и изкупваме мъртвите, водят към светия храм. Той винаги ще ни насочва как да бъдат извършвани обредите, за да може да разбираме сключваните от нас завети с Него и да ги направим част от живота си“.

Президент Далин Х. Оукс

Като продължение на учението, дадено преди две седмици от президент Нелсън в Университета Бригъм Йънг, президент Далин Х. Оукс, първи съветник в Първото президентство, говори за вечното естество на Божиите чеда, Неговия план за тях и заповедите да обичаме Бог и да обичаме нашите ближни.

Макар и Божиите заповеди да забраняват всяко нецеломъдрено поведение и да препотвърждават важността на брака между мъжа и жената, Църквата и нейните верни членове трябва да проявяват разбиране и уважение към хората, които са привличани от същия пол или онези, чиято сексуална ориентация или полова идентичност не е в съгласие с техния пол при раждане“ – каза президент Оукс.

Не знаем защо се появява привличането към същия пол и объркването по отношение на сексуалната идентичност – продължи той. – Те са част от трудностите, които хората могат да имат в земния живот, а той е само малка частица от вечното ни съществуване“.

Президент Оукс говори за три основни доктринални истини, които Бог е разкрил:

Първо, … Бог е създал „мъжа и жената“ и това „двойно сътворение е важно за плана на спасение“.

Второ, съвременните откровения ни учат, че вечният живот, най-великият дар на Бог към Неговите чеда, е възможен само чрез силите за създаване на живот, принадлежащи на мъжа и жената, свързани във вечен брак (вж. Учение и завети 132:19). Именно затова законът за целомъдрието е толкова важен“.

  • Последно, вечните по своята същност доктринални твърдения, препотвърдени в (Семейството: Прокламация към света) преди 23 години, няма да се променят. Те може да бъдат пояснявани, ако бъде указано чрез откровение“. Например, смисълът на думата пол в прокламацията за семейството и според както от тогава насам е използвана в църковни изявления и публикации, е биологичен пол при раждането“.

Когато говорят с членове, изпитващи затруднения със своята сексуална ориентация, църковните ръководители трябва да потвърждават, че Бог обича всички Свои чеда, включително онези, които са объркани относно сексуалната си същност или изпитват други подобни чувства – каза президент Оукс. – Такива членове и техните семейства имат уникални затруднения. Трябва да им предлагаме надежда и да им служим според подтиците от Духа, вземайки предвид техните реални нужди и помнейки увещанието на Алма да скърбим с онези, които скърбят и да утешаваме онези, които се нуждаят от утешение (вж. Мосия 18:9)“.

Тъй като обичаме Бог и разбираме Неговия велик план на спасение и значимостта на Неговите заповеди, ние проявяваме нашата любов към ближните ни, като им помагаме да идват при Христос, да се покайват и да спазват Неговите заповеди. Това е част от това да носим един другиму тегобите ни, за да може те да са леки“.

Президент Хенри Б. Айринг

Президент Хенри Б. Айринг, втори съветник в Първото президентство, говори за ролята на ръководителите в Църквата и обещанията, които Господ им е дал.

Той е направил за всеки от нас това, което винаги е правил. Това обещание се отнася за нашата служба: „Защото ще вървя пред лицето ви. Ще бъда от дясната ви страна и от лявата, и Моят Дух ще бъде в сърцата ви и ангелите Ми ще са около вас, за да ви подкрепят (Учение и завети 84:88)“.

Използвайки алегорията за маслиновото дърво от Книгата на Мормон, президент Айринг каза: „Ние с усилията си не променяме нито Господното време, нито Неговия начин. Той ще извършва делото Си, както и когато прецени. Той ни е обещал, че ще ни благославя, защото сме се трудили с любов до края на дните си, независимо колко много или малко са те“.

Обръщайки внимание на бремето на местните ръководители да учат, обичат, коригират и насърчават членовете на Църквата, президент Айринг цитира бившия президент на Църквата Спенсър У. Кимбъл: „Това, което желаем, е програмите в Църквата да служат на членовете, а не обратното. Искаме също свещеническите ръководители с молитва и внимание да вземат предвид нуждите на членовете си и да наблягат на посрещането на тези основни нужди“.

Президент Айринг сподели също: „Можете да видите в повечето от организационните промени, обявени през последните няколко месеца, че сме се придвижили по много начини, под ръководството на президент Нелсън, към съсредоточен над дома и отделните членове начин на ръководене“.

Надявам се, че ще се вслушате с вяра в думите от това обучение. Ние служим на един жив Спасител, Който ни призовава да го правим със съвършено разбиране за нуждите на хората, на които служим вместо Него. Той знае какво и кога трябва да бъде свършено. Той открива намеренията Си на Своите пророци“.

Предстои още

В четвъртък, 3 октомври, събранията за ръководители ще продължат с указания от Кворума на дванадесетте апостоли и други висши ръководители на Църквата, включително висши служители на църковните организации за деца, жени, младежи и Неделното училище.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.