Тема

Запечатване

В Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни думата запечатване се отнася до свързването на мъж и жена и техните деца за вечността. Това запечатване може да се извърши само в храм от мъж носител на свещеничеството, т.е. Божията власт. Съгласно вярванията на светиите от последните дни, това запечатване означава, че тези семейни взаимоотношения ще продължат след смъртта, ако отделните хора живеят в съответствие с ученията на Исус Христос. За светиите от последните дни семейството е съществено в Божия план, тъй като е най-важната единица както на земята, така и във вечността.

Когато мъж и жена сключат брак в мормонски храм, церемонията се нарича запечатване. Когато по-късно на тази двойка се родят деца, те се считат за вече запечатани към своите родители. Семейни двойки, които са се присъединили към Църквата след сключване на брак, или ако по различни причини първоначално не са сключили брак в храма, имат възможността да бъдат запечатани в храм по-късно. Родителите също могат да запечатат децата си към тях по-късно. Тези обреди за запечатване също могат да бъдат извършени чрез заместници за починали хора, като по този начин се свързват семейства за цели поколения.

Сам Исус Христос споменава идеята за запечатването в Новия Завет:

“А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците Си, казвайки: Според както казват хората, Човешкият Син Кой е? …<

Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос, Син на живия Бог.

В отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.

И Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята Църква; и портите на ада няма да й надделеят,

“Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата” (Матея 16:13, 16–19).

Светиите от последните дни вярват, че същата тази дадена на Петър власт е била дадена на Джозеф Смит през 1829 г. и е предадена до настоящия пророк и президент на Църквата, Томас С. Монсън. Само пророкът може да даде власт за запечатване на други мъже, и сравнително малко хора имат тази власт в даден момент.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.