Mormon Newsroom
Официално изявление

Допълнителни промени във връзка с общата конференция през април 2020 г.

Първото президентство ще води всяка сесия от малка зала на храмовия площад. Музиката за конференцията е записана предварително.

На 19 март 2020 г. Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни изпратиха това писмо до светиите от последните дни по света.

Скъпи братя и сестри,

Тъй като бяхме свидетели на много промени по целия свят поради пандемията от COVID-19, направихме промени по отношение на мисионерската служба, храмовата работа и начините, по които се събираме и покланяме на Бог.

През последните дни получихме нови напътствия от експерти от цял свят. Като членове на Първото президентство и Кворума на дванадесетте апостоли, след съветване почувствахме, че е разумно да се направят допълнителни промени по отношение на начина на провеждане на общата конференция през април 2020 г.

Всички сесии ще бъдат излъчени от малка зала на храмовия площад. Членовете на Първото президентство ще председателстват по време на тези сесии и ще ги водят, като ще присъстват само тези, които са били поканени да говорят или да се молят. Музиката за конференцията е записана предварително.

Смятаме, че чрез споменатите промени можем да окажем съдействие на тези, които работят за забавянето на разпространението и ограничаването на влиянието на тази пандемия. Благодарни сме за техните усилия и продължаваме да се молим за тях. Трогнати сме от множеството истории, които чуваме за служение на хора в нужда през тези несигурни времена. Молим се Небесният Отец да ви благославя със Своите избрани благословии.

Очаква ни една изключителна конференция. Ще преобладават послания за истина, надежда и вдъхновение, докато отбелязваме Възстановяването на Евангелието на Исус Христос и се стремим да се вслушваме в Него.

Искрено ваши,

Първото президентство и Кворумът на дванадесетте апостоли

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.