Тема

Десятък

Членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни практикуват библейския принцип на десятъка, като даряват 10 процента от своя доход на Църквата.

Десятъкът е известен от старозаветни времена. Например, в Битие 14:17-20 е записано, че Авраам е плащал десятък на Мелхиседек. Днес парите от десятъка се използват за различни цели, включващи хуманитарни усилия и строеж на сгради за събрания и храмове. Парите от десятъка също така се използват за покриване на разходите на Църквата и за нейните програми: мисионерската, образователната и родословната.

Светиите от последните дни дават своите дарения от десятък на местните ръководители. Тези местни ръководители изпращат парите до централата на Църквата в Солт Лейк Сити, където един комитет определя как да се харчат парите. Този Съвет се състои от Първото Президентство, Кворума на дванадесетте апостоли и Председателстващото епископство.

Също като и членовете на много други вероизповедания, светиите от последните дни вярват, че плащането на десятък показва благодарност към Бог и носи духовни и материални благословии.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.