Тема

Власт в Църквата

Християнските църкви разглеждат по различни начини въпроса за властта — божественото право да проповядват, да действат в името на Бог и да направляват Господната църква. Някои от тях, като например Римокатолическата, Православната и Коптската, изтъкват продължаваща линия на властта, наследена от първоначалните апостоли. Някои, като например тези, които са се отделили от тези църкви, намират власт в непогрешимостта на Библията. Други силно се облягат на чувството за „призоваване” в служба на Бог. Светиите от Последните Дни имат ясно открояващо се отношение към свещеническата власт, което помага за изясняване на тяхната позиция.

Новият завет описва установената от Исус Христос църква като имаща структура и форма. Начело на църквата са били апостолите, които, получили както власт чрез ръкополагане, така и откровение, са били натоварени да ръководят църквата и да поддържат ученията чисти при разширяването и установяването й в познатия тогава свят.

Древните пророци и апостолите по времето на Исус Христос са предсказали факта, че първоначално установената от Христос църква ще изпадне в състояние на вероотстъпничество с течение на времето.

Макар светиите от последните дни да вярват, че божествената власт е била изгубена от древната църква след смъртта на апостолите, и така било необходимо възстановяване чрез божествена намеса, те не отхвърлят и не омаловажават истинността на религиозните преживявания на други хора, като например:

  • В църквите днес може да се намери много от истинското учение, което е било проповядвано от Исус Христос.
  • Членове на други църкви, които приемат Исус Христос и се опитват да живеят съгласно принципите, които Той е проповядвал, имат право на божествено напътствие и вдъхновение в техния живот.
  • Верни християни, които не са светии от последните дни, ще отидат в небесата и рая, а живеещите съгласно цялата достигнала до тях истина и светлина, ще имат възможност до получат повече светлина в идния живот.
  • Християнин е всеки, който приема Исус Христос като Божий Син и като Спасител на света, независимо от теологическите различия.
  • Библията е Божествено откровение, и има огромна стойност с голямата си сила да променя живота на хората. Нейната стойност не намалява от наличието на други Писания.

За светиите от последните дни възстановяването на свещеническата власт в първата половина на 19 век е буквално случило се събитие, станало чрез посещение от ангели, които са имали такава власт в древността. Божествената власт е била възстановена в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни чрез посещение на възкръсналия Иоан Кръстител през 1829 г. на място близо до Хармони (днес Оукланд) Пенсилвания, и известно време по-късно, чрез посещение на възкръсналите древни апостоли Петър, Яков и Иоан.

Днес всички членове на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, които имат свещеничеството, могат да проследят линията на получаване на своята свещеническа власт пряко до тези посещения, когато Божието свещеничество е било дадено на Джозеф Смит и други ранни ръководители на Църквата. Предаването на свещеничеството обикновено се извършва, като получаващият е седнал, а предаващият свещеничеството стои прав, поставя ръцете си върху главата на получаващия и официално предава тази власт.

Под „апостолски ключове” на свещеническа власт днес се разбира правото да се направлява Църквата. Вярва се, че те са дадени на днешните апостоли по същия начин, както на древните апостоли, които са имали властта да направляват ранната църква.

Писания, предсказващи вероотсъпничиството

2 Солунците 2:3

Никой да не ви измами по никой начин: защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта;

Исаия 60:2

Защото ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак племената: а над теб ще осияе Господ, и славата Му ще ти се яви.

Исаия 24:5

Земята тоже е осквернена под жителите си, защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, нарушиха вечния завет.

1 Тимотея 4:1

А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения;

Истинност и валидност на религиозните преживявания на други хора:

    „Често ми задават въпроса : “В какво се състои разликата от другите хора в религиозните ви възгледи?” Фактически и по същество, в религиозните си вярвания ние не се различаваме много от другите, тъй като всички ние държим на принципа на любовта. Един от големите основни принципи на мормонизма е да се получава истина, откъдето и да идва тя”. Изказване на Джозеф Смит, цитирано в Историята на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, 2 изд. (Солт Лейк Сити: Deseret News Press, 1949 г.), 5:499.

    “Не сме дошли да отнемем от вас истината и добродетелта, които имате. Не сме дошли да дирим вина у вас, нито да ви критикуваме. Не сме дошли да ви назидаваме. Запазете всичко добро, което имате и нека ви донесем още добро”. Президент Джордж Албърт Смит, цитиран в „Споделяне на Евангелието с другите”, съст. Престън Нибли (Солт Лейк Сити: Deseret News Press, 1948 г.), стр. 12-13; курсив добавен.

    “Линията на свещеническата власт била прекъсната. Но човешкият род не бил оставен в пълен мрак или без никакво откровение и вдъхновение. Представата, че с разпъването на Христос небесата били затворени и че се отворили с Първото видение, не е вярна. Светлината Христова навсякъде помага на Божиите чеда; Светият Дух посещава търсещите души. Молитвите на праведните не остават без отговор”. Бойд К. Пакър, „Светлината на Христос”, Ensign, апр. 2005 г., стр. 11.

    “Информираните Светии от последните дни не твърдят, че исторически Християнството е изгубило цялата истина или е станало напълно покварено. Църквите от времето след смъртта на апостолите може да са изгубили пълнотата на Евангелието, но те не са го изгубили нацяло, по-голямата част е запазена. Много евангелисти преиначават и пресилват действителния възглед на светиите от последните дни, че споменатите по-горе църкви са по-скоро непълни, отколкото покварени. Неоснованите на Библията техни вероучения са наречени “мерзост” в Първото видение на Джозеф Смит, като това със сигурност не се отнася за техните индивидуални членове или библейските вярвания на техните членове”. Craig L. Blomberg и Stephen E. Robinson, How Wide the Divide? A Mormon and an Evangelical in Conversation (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997 г.), стр. 61. 

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.