Тема

Висш ръководител

Термин, използван за всички старши ръководители на Църквата. Първото Президентство, Кворумът на дванадесетте апостоли, Първият и Вторият Кворум на Седемдесетте и Председателстващото Епископство -- всички те са висши ръководители.

Вж. също Ръководство и организация

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.