Съобщения за медиите

Президент Нелсън набляга на важността на Исус Христос в името на Църквата: „Това е Неговата Църква“

Почти два месеца след краткото си изявление относно името на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, президент Ръсел М. Нелсън говори по-детайлно относно важността на името на Църквата.

            

В речта си в неделната сутрешна сесия на общата конференция през октомври 2018 г., той цитира стих от Писанията от 1838 г., даден чрез гласа на Исус Христос, който назовава името на Църквата: „Защото тъй ще се нарича Моята църква през последните дни, тъкмо Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни“.

„За по-голямата част от света, Господната Църква днес е прикрита под названието „Мормонска църква“. Но ние, като членове на Господната Църква, знаем Кой я оглавява: Самият Исус Христос – каза президент Нелсън. – Осъзнавам с дълбоко съжаление, че непреднамерено сме се съгласили Господната Църквата да бъде наричана с други имена, всяко от които пропуска святото име на Исус Христос!“

Някои от тези прякори са: „Църквата на СПД“, „Мормонската Църква“ и „Църквата на светиите от последните дни“. Президент Нелсън каза, че при всяко от тези имена „най-явният пропуск е липсата на името на Спасителя. … Когато пренебрегваме името на Спасителя, ние косвено омаловажаваме всичко, което Исус Христос е направил за нас – дори Неговото Единение“.

На онези, които считат за неразумно или нереалистично да се възстанови правилната употреба на името на Църквата, президент Нелсън каза: „Ако ставаше въпрос за име на създадена от хора организация, тези аргументи биха имали тежест. Но по този така важен въпрос ние трябва да се обърнем към Този, на Когото тази Църква принадлежи, и да приемем, че Господните пътища не са и никога няма да бъдат като човешките пътища“.

Президент Нелсън сподели, че светиите от последните дни трябва да гледат на нещата в дългосрочен план и да помнят, че Бог ще помогне на Църквата да успее с тази корекция на името.

„Ако проявяваме търпение и си вършим добре работата, Господ ще ни води в изпълнението на тази важна задача – каза той. – Трябва да бъдем любезни и търпеливи в усилията си да поправяме тези грешки. Отговорните медии ще бъдат съпричастни към нашата молба“.

Президент Нелсън отбеляза, че осъзнава, че някои хора ще продължат да наричат Църквата с други имена. Въпреки това, „не е правилно да се сърдим, че повечето хора по света наричат нас и Църквата с неправилни имена, ако ние правим същото“.

Президент Нелсън подчерта, че това „не е промяна в името. Това не е промяна в имиджа ни. Това не е нещо козметично. Това не е прищявка. Това не е нещо незначително. Вместо всичко това, това е една поправка. Това е заповед от Господ“.

Сподели също, че усилията на отделните светии от последните дни да използват правилното име на Църквата ще даде значителни резултати в идните дни.

„Aко полагаме най-добрите си усилия да налагаме правилното име на Господната Църква, Този, на Когото тази Църква принадлежи, ще излива Своята сила и благословии върху светиите от последните дни, по начин, невиждан досега – каза президент Нелсън. „Ще имаме знанието и силата Божии да ни помагат да отнасяме благословиите на възстановеното Евангелие на Исус Христос на всеки народ, племе, език и люде и да подготвяме света за Второто пришествие на Господ“.

Вж. ръководство за стил на писане на Църквата относно правилното използване на пълното име на Църквата.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.