Тема

Божеството

Светата троица в традиционното Християнство се нарича Божество от членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Въпреки че светиите от последните дни наричат Отец, Сина и Светия Дух по същия начин като останалите християни, разбирането им за трите члена на Божеството значително се различава от това на традиционното християнство.

Бог Отец

Често в църквата Бог е наричан Небесен Отец, защото Той е Отец на всички човешки духове и те са създадени по Негов образ (Битие 1:27). Това е подходящо наименование за един Бог, който е добър и справедлив, всемъдър и всемогъщ. Мормоните вярват, че Той има тяло, подобно на човешкото, което е безсмъртно и съвършено. Небесният Отец е въвел „плана на спасение”, който позволява на хората да живеят в Неговото присъствие и с техните семейства за вечността. Това всъщност е Неговото дело — да осъществи безсмъртието и вечния живот на Неговите синове и дъщери.

Исус Христос

Исус Христос е изключително важен Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, както показва нейното име. Всяка молитва у дома и всяка реч в църковна сграда завършва в името на Исус Христос. Символите на причастието, от които се взима всяка седмица по време на църковна служба, са символи на Неговото Единение. Светиите от последните дни изцяло приемат дадените в Новия завет разкази за раждането, живота, службата, смъртта и възкресението на Исус Христос. Той, подобно на Своя Отец, има физическо тяло — същото това тяло, което е излязло от гробницата след Неговото възкресение и което Той е показал на Своите апостоли, като им е казал „попипайте Ме и вижте” (Лука 24:39).

Като единственият съвършен човек, който някога е живял, със Своя живот Исус е дал пример на всички хора, които Го следват. Защото човеците са несъвършени, с изкупителната си жертва Христос е платил цената на греха при условие на лично покаяние. Неговата жертва също позволява цялото човечество да бъде възкресено в безсмъртие. Той е Спасителят и в един бъдещ момент ще бъде Съдия.

Светият Дух

Членовете на Църквата вярват, че Светият Дух е личност от дух, а не физическо същество. Специалната мисия на Светия Дух е да свидетелства за Отец и Сина, да открива истини, да утешава и освещава. Той е един божествен водач и учител.

Светиите от последните дни вярват, че Светият Дух може да вдъхновява и да влияе на праведните хора, които желаят да усетят тези подтици. Също така „дарът” на Светия Дух е привилегията човек да се радва на Неговото постоянно сптничество, ако спазва Божиите заповеди. След кръщението този дар се дава на членовете на Църквата от носител на свещеничеството, който полага ръцете си върху главата на кръстилия се човек и го благославя да „приеме Светия Дух”.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.