Тема

Библия

Библията е един от основните томове Писания, използвани в Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Тя се използва заедно с други Писания, сред които е Книгата на Мормон.

Вж. също:

Благоговение пред Библията

От 1611 г. до 2011 г. версията на крал Джеймс на Библията благославя живота на хората

“Чудото на Светата Библия”, реч на Старейшина М. Ръсел Балард на общата конференция през април 2007 г.

“Свидетели от Писанията”, реч на Старейшина М. Ръсел Балард на общата конференция през октомври 2007 г.

Национално религиозно проучване в САЩ разкрива: мормоните познават Библията, по този критерии са християни

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.