Тема

Апостол

Най-висшият свещенически сан в Църквата. Апостолите доживот и са „специални свидетели” за Исус Христос пред света. Те служат в най-висшите ръководни организации на Църквата. Трима апостоли сформират Първото Президентство. Дванадесет други апостоли съставят Кворума на дванадесетте апостоли.

Вж. също Кворум на дванадесетте апостоли

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.