Тема

Ръководство за стил на писане - името на Църквата

Официалното име на Църквата е Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.

Пълното име е дадено на Джозеф Смит чрез откровение от Бог през 1838 г.

  • При първоначално споменаване, за предпочитане е да се използва пълното име на Църквата: „Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни“.

  • Когато е нужно съкратено име, желателно е да се използват термините „Църквата“ или „Църквата на Исус Христос“. „Възстановената Църква на Исус Христос“ също е точно и може да се използва.

  • Макар и терминът „Мормонската Църква“ да е бил използван публично дълго време като прякор за Църквата, той не е упълномощеното название и Църквата не насърчава използването му. Затова, молим да преустановите да използвате съкращението „СПД“ или прякора „мормони“ като заместители за името на Църквата, като например в „Мормонската Църква“ „Църквата на СПД“ или „Църквата на светиите от последните дни“.

  • Когато се говори за членовете на Църквата, за предпочитане е да се използват термините „членовете на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни“ или „светиите от последните дни“. Молим да не бъде използван терминът „мормони“.

  • „Мормон“ и „мормонски“ се използва правилно при лични имена, като например Книгата на Мормон или когато се използва като прилагателно в исторически изрази като „мормонският път“.

  • Терминът „Мормонизъм“ е неточен и не трябва да се използва. Когато се описва съвкупността от учения, култура и начин на живот, типични за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, точният и предпочитан израз е „възстановеното Евангелие на Исус Христос“.

  • Когато се говори за хора или организации, които практикуват полигамия, трябва да се споменава, че Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни не е свързана с полигамни групи.

Бележка за стил на писане:Когато пишете за Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, моля използвайте пълното име на Църквата при първото й споменаване. За повече информация как да използвате името на Църквата, моля посетете нашето онлайн ръководство за стил на писане. »Ръководство за стил на писане.